กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบทดสอบทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่โดยใช้ SOLO Taxonomy แบบตรวจให้คะแนนบางส่วน DEVELOPMENT OF THE TEST OF THINKING PROCESS SKILLS IN ADULT NURSING USING SOLO TAXONOMY WITH THE PARTIAL CREDIT SCORING Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy