ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก FACTORS RELATED TO PERCEIVED FATHERHOOD ROLES OF FIRST-TIME ADOLESCENT FATHERS

Main Article Content

ปัญชรี อุคพัชญ์สกุล
วรรณี เดียวอิศเรศ
จินตนา วัชรสินธุ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรูบทบาทการเป็นบิดาในบิดาวัยรุนที่มีบุตรคนแรกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาในบิดาวัยรุนที่มีบุตรคนแรก กลุ่มตัวอย่างคือบิดาวัยรุ่น (อายุ 10-22 ปี) ที่มีบุตรคนแรก (อายุ 0-1 ปี) ทั้งที่สมรสและไม่ได้สมรสตามกฎหมาย อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 90 ราย ได้มาจากการสุ่มแบบตามความสะดวก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส, ความผูกพันระหว่างบิดาและบุตร, การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว, และการรับรู้บทบาทการเป็นบิดา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .75, .74, .84, และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

     ผลการวิจัยพบว่า 1) บิดาวัยรุ่นมีการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาอยู่ในระดับดี 2) สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความผูกพันระหว่างบิดาและบุตร และการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาในบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .599, .504, และ .312 ตามลับดับ, p < .01 ) ส่วนอายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาในบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก ดังนั้นพยาบาลควรส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ความผูกพันระหว่างบิดาและบุตร และการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว เพื่อส่งเสริมการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาของบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก

Abstract

      The purpose of this descriptive study was to study level of perceived fatherhood roles and factors correlated with perceived fatherhood roles of first-time adolescent fathers. The sample was consist of 90 first- time adolescent fathers aged between 10 - 22 years old both legal married and unmarried couples with a child age between 0 – 1 year old and living in Muang district, Chonburi province. Data were collected by using the marital relationship, attachment between adolescent father and their infant, family support, and perceived father roles questionnaires. The reliability of the questionnaires was .75, .74, .84, and .91, respectively. Data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s Product Moment correlation.

      Results indicated that the first- time adolescent fathers perceived adolescent father roles at a good level. Marital relationship, attachment between adolescent father and their infant and family support positively correlated with perceived adolescent father roles at moderate level with statistical significance (r = .599, .504 and .312 respectively, p < .01) but age did not have significant relationship with perceived fatherhood roles. Therefore, nurse should promote marital relationship, father-child attachment, and family support in order to enhance perceived fatherhood roles among the first-time adolescent fathers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย