ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจวาย ที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาล FACTORS RELATED TO FUNCTIONAL PERFORMANCE OF REHOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE

ผู้แต่ง

  • นนทกร ดำนงค์
  • อาภรณ์ ดีนาน
  • วัลภา คุณทรงเกียรติ

คำสำคัญ:

การรับรู้ความรุนแรงของโรค, พฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรค, การจำกัดน้ำดื่ม, ภาวะซึมเศร้า, การปฏิบัติหน้าที่, ผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่กลับมารักษาซ้ำ, perceived severity, eating behavior, water/fluid restriction, depression, functional performance, rehospi

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรค พฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคและจำกัดน้ำดื่ม ภาวะซึมเศร้าและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่กลับเข้ามารักษาซ้ำใน       โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลโดยทำการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 80 ราย ที่เข้ารับการรักษาคลินิกโรคหัวใจ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล การปฏิบัติหน้าที่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค พฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคและจำกัดน้ำดื่ม และภาวะซึมเศร้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน

     ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.21, SD = 0.49) และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยภาวะหัวใจวายกลับเข้ามารักษาซ้ำในโรงพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค (rs = .33, p = .003) พฤติกรรมการรับประทานอาหารเฉพาะโรคและจำกัดน้ำดื่ม (rs = .36, p = .001) และภาวะซึมเศร้า (rs = -.45, p < .001)

 

Abstract

This descriptive correlational study was aimed to analyze the relationship among perceived severity, eating behavior and water/fluid restriction, depression and functional performance in rehospitalized heart failure patients. Data were collected from 80 rehospitalized heart failure patients who followed up at the outpatient clinic of one regional hospital and randomly selected into the study. Interviewed questionnaires including demographic, functional performance, perceived severity of heart failure, eating behavior and water/fluid restriction, and depression were used for data collection. Data were analyzed by using descriptive statistics and Spearman’s Rank Correlation Coefficients.

The results found that: Functional performance among rehospitalized heart failure patients was at a moderate level ( = 3.21, SD = 0.49), Significant factors related to functional performance among rehospitalized heart failure patients were perceived severity (rs = .33, p = .003), eating behavior and water/fluid restriction (rs = .36, p = .001), and depression (rs = - .45, p < .001).

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-01

ฉบับ

บท

บทความวิจัย