การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด

Main Article Content

ขวัญชนก ฤทธิ์ธาทร
ปิยธิดา ตรีเดช
พีระ ครึกครื้นจิตร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อ 1. ศึกษาการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด 2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร และปัจจัยจูงใจกับการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด 3) ศึกษาปัจจัยทำนายการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนขนาด 400 เตียงขึ้นไป เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 แห่ง รวม 117 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 มีนาคม 2553 รับแบบสอบถามคืนจำนวน 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 85.47 วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง 2. คุณลักษณะงานโดยรวม บรรยากาศองค์กรโดยรวม และปัจจัยจูงใจโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า คุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร และปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( r = 0.510, p < 0.001) (r = 0.457, p < 0.001) (r = 0.565, p < 0.001) ตามลำดับ 4. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า มีเพียงตัวแปรเดียว คือ ปัจจัยจูงใจ ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกายภาพบำบัดของนักกายภาพบำบัดได้ ร้อยละ 31.90 (R2 = 0.319)

ผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มการจูงใจ โดยสนับสนุนให้มีโอกาสเจริญในหน้าที่การงาน มีโอกาสศึกษาต่อ ให้รางวัล หรือการยกย่องชมเชยแก่นักกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติงานดี และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันผู้บริหารควรมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้นักกายภาพบำบัดมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานกายภาพบำบัด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย