การรับรู้สภาวะทางกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อาภาภรณ์ ดีไมล์ และคณะ
จงกล สุรัสวดี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้สภาวะทางกาย และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุในชุมชนวัดมะกอกกลางสวน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย โดยการจับฉลากไม่คืนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยสรุปดังนี้

ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารโปรตีนอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.1 และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารครบ 5 หมู่ อย่างสม่ำเสมอมีเพียงร้อยละ 17.1 ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยอาจหาแหล่งสนับสนุนทางด้านสุขภาพเข้าไปช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้มีการปรับตัวในเรื่องความผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยอาจแนะนำให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพที่เขามีอยู่ หรือแนะนำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย