ความสัมพันธ์ระหว่าง ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรม กับกลยุทธ์ในการศึกษา และการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Main Article Content

จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์
จิตรลดา ศรีสารคาม

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 กับ หาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรมกับกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 98 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ชุดที่ 2 แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ ชุดที่ 3 แบบวัดความฉลาดทางจริยธรรมและชุดที่ 4 แบบวัดกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งได้ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงแล้ว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 อยู่ระดับปานกลาง (=166.80)

2. ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางจริยธรรม อยู่ระดับปานกลาง (=183.35)

3. ค่าเฉลี่ยกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้อยู่ระดับปานกลาง (=150.60)

4. ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับกลยุทธ์ในการศึกษาและการเรียนรู้ โดยรวมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย