เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพผู้เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Main Article Content

จเร ศรีมีชัย และคณะ
จันทร์เพ็ญ สันตวาจา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพผู้เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยใช้แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์ เป็นกรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยเป็นคนไทย 40 คน และชาวบังคลาเทศ 40 คน จำนวนทั้งหมด 80 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ ภิญญา หนูภักดี และคณะ (2540) ทดสอบหาความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของ Gon bach’s Coofficientเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาข้อเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ผู้เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ชาวไทย และชาวบังกลาเทศ โดยใช้สถิติ t-test

ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพชาวไทยและชาวบังคลาเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ : .05 โดยพยาบาลวิชาชีพชาวบังคลาเทศมีค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงกว่าพยาบาลชาวไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย