สมาธิบำบัด SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวบ่งชี้ทางเคมี Effects of the Somporn Kantaradusdi-Triamchaisri Technique 2 (SKT 2) on Blood Pressure Levels and Biochemical Markers

Authors

  • ประภาส จิบสมานบุญ
  • อุบล สุทธิเนียม

Keywords:

สมาธิบำบัดแบบ SKT 2 (Somporn Kantaradusdi-Triamchaisri Technique 2), ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง, ความดันโลหิตสูง, Somporn Kantaradusdi-Triamchaisri Technique 2 (SKT 2), hypertensive, patients, hypertension

Abstract

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองแบบไม่สุ่มสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Nonrandomized control group design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สมาธิบำบัดแบบ SKT 2 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ต่อระดับความดันโลหิตและตัวบ่งชี้ทางเคมี โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 43 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยาและได้รับการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT2 จำนวน 21 คน และกลุ่มควบคุมผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาด้วยยา จำนวน 22 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการฝึกสมาธิบำบัดแบบ SKT 2 นาน 20 นาที และไปปฏิบัติที่บ้านวันละ 2 รอบ คือช่วงเวลาเช้าและเย็นทุกวัน ผู้วิจัยนัดพบกลุ่มตัวอย่างทุก 4 สัปดาห์จำนวน 2 ครั้ง เพื่อวัดความดันโลหิตและเจาะเลือดตรวจตัวบ่งชี้ทางเคมี ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับบริการตามปกติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ Independent t-test และ Repeated measure One-way ANOVA

ผลการศึกษา พบว่า

                1. ค่าเฉลี่ยความดันซีสโตลิคและไดแอสโตลิคของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และค่าเฉลี่ยความดันซีสโตลิคและไดแอส     โตลิค ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง 4 และ 8 สัปดาห์ ลดลงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

2. ไม่มีความแตกต่างของตัวบ่งชี้ทางเคมีทั้ง 2 กลุ่ม ในก่อนและหลังการทดลอง

การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าการปฏิบัติสมาธิบำบัด SKT2 มีผลลดระดับความดันซีสโตลิค             ไดแอสโตลิคได้ ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้

 

Abstract

     This quasi-experimental study aimed to study the effects of the Somporn Kantaradusdi-Triamchaisri Technique 2 (SKT2), a standing deep breathing meditation exercise, on blood pressure levels and chemical indicators including FBS, HbA1c, BUN, Creatinine and lipid profile in 43 patients with uncontrollable hypertension. The participants were divided into two groups. Twenty-one patients in group 1 received hypertensive medication and practiced the SKT2 20 minutes twice daily at home  for eight weeks. Twenty-two patients in group 2 were treated with hypertensive medication only. Blood pressure levels and chemical indicators were re-evaluated in week 4 and 8 for comparison with the pre-test. The data were analyzed using an independent t-test and repeated measure One-way ANOVA. The results showed that:

  1. The average systolic pressure and diastolic pressure of patients in group 1 and group 2 after implementation for 8 weeks were significant difference at 0.01 level. The average systolic pressure and diastolic pressure of the patients in group 1 after implementation for 4 and 8 weeks were lower than before implementation with significance at 0.001 level.
  2. There was no difference between all biomarkers in both groups during the study.

    In conclusion, the SKT2 decreased both systolic and diastolic blood pressure. This technique can be applied to patients with hypertension who have difficulty with controlling their blood pressure.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-07-01

How to Cite

1.
จิบสมานบุญ ป, สุทธิเนียม อ. สมาธิบำบัด SKT 2 ต่อระดับความดันโลหิตและตัวบ่งชี้ทางเคมี Effects of the Somporn Kantaradusdi-Triamchaisri Technique 2 (SKT 2) on Blood Pressure Levels and Biochemical Markers. JHNR [Internet]. 2013 Jul. 1 [cited 2022 Oct. 7];29(2):122-33. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28976

Issue

Section

Research articles