บทบาทพยาบาลในการจัดการอาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง: กรณีศึกษา

Main Article Content

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา
ลาลิน เจริญจิตต์

บทคัดย่อ

บทนำ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจอย่างถาวร ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในของหลอดลมหรือเนื้อปอดทำให้หลอดลมตีบแคบลงและจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบหายใจผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคลำบาก


วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบหายใจในผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักฐานเชิงประจักษ์หรือนวัตกรรมในการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน และบทบาทพยาบาลในการจัดการอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง


ประเด็นสำคัญ: ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของระบบหายใจเมื่อเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังส่งผลต่อการควบคุมอาการหายใจลำบากจนเกิดภาวะเรื้อรังของโรคโดยไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพปกติได้ สมรรถภาพปอดลดลงมากขึ้นอาการเหนื่อยรุนแรงขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการทำกิจกรรม มีภาวะพึ่งพามากขึ้น มีความวิตกกังวลและซึมเศร้า ส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลง ซึ่งมีความสำคัญในการให้การพยาบาล


สรุป: การพยาบาลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องมีการประเมินระดับความรุนแรงและจัดระดับความรุนแรง การรักษาส่วนใหญ่มุ่งรักษาตามอาการโดยการใช้ยารับประทาน ยาพ่นสูด และการรักษาโดยใช้เครื่องช่วยหายใจ พยาบาลมีบทบาทที่สำคัญ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือและให้การพยาบาล โดยวางแผนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว รวมถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวที่บ้านและสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างปกติส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ข้อเสนอแนะ: โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องของการคัดกรอง การรักษา การพยาบาลรวมถึงความร่วมมือของผู้สูงอายุในการปรับพฤติกรรมจะสามารถช่วยชะลอความเลวลงของโรค ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Jinakoti M, Pongpanich K. Respiratory changes in the older adults and physical therapy management. Royal Thai Army Medical Journal 2018;71(4):279-83. (in Thai).

Stanojevic S, Wade A, Stocks J, Hankinson J, Coates AL, Pan H, et al. Reference ranges for spirometry across all ages: a new approach. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177:253-60.

Chang AB, Widdicombe JG. Cough throughout life: children, adults and the senile. Pulm Pharmacol Ther. 2007;20:371-82.

Dejsomritrutai W. Public Health Service Practice Guidelines chronic obstructive pulmonary disease. Thai Journal of Tuberculosis Chest Disease and Critical Care 2010;31(3):101-40. (in Thai).

Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage Recommendations for the care of patients with chronic obstructive pulmonary disease 2017. Bangkok: Beyond Enterprise Company Limited; 2017 (in Thai).

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD): 2017 Report. [Internet]. 2019 [cited 2022 Jan 18] Available from: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2017/02/wms-GOLD-2017-FINAL.pdf

World Health Organization (WHO). Chronic respiratory diseases. [Internet]. 2019 [cited 2022 Jan 18] Available from: http://www.who.int/respiratory/copd/en/

Benismaall A, Ruangdej K, Lim A, Chaosuansreecharoe P. Effective medical care program to promote health behaviors and quality of life of chronic obstructive pulmonary disease patients: a case study of Thungyangdaeng Hospital, Pattani Province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2013;21(2):39-49. (in Thai).

Ketvatimart M, Phaonoi B, Peungtim P, Kittithan P. Effectiveness of pulmonary rehabilitation guidelines implementing for patients with chronic obstructive pulmonary disease in Saraburi hospital. NJPH 2013;22(2):49-63. (in Thai).

Pipopsuthipaiboon S, Kengganpanich M, Kengganpanich T, Chuaychoo B. The effectiveness of a self-management program for pulmonary rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Public Health 2017;47(2):201-211. (in Thai).

Chanaman P. The Development of self-management program in the older patients with chronic obstructive pulmonary disease. Nursing Public Health and Education Journal 2018;19(1):62-72. (in Thai).

Thanawong L, Nantachaipan P, Soivong P. Effects of a self-management promotion in pulmonary Rehabilitation on Functional Capacity and Health Care Utilization Among Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nursing Journal 2016;43(2):45-56. (in Thai)

Korpershoek YJG, Slot JCB, Effing TW, Schuurmans MJ, Trappenburg JCA. Self-management behaviors to reduce exacerbation impact in COPD patients: a delphi study. International Journal of COPD 2017;12:2735–46.

Jolly K, Sidhu MS, Hewitt CA, Coventry PA, Daley A, Jordan R, et al. Self-management of patients with mild COPD in primary care: randomized controlled trial. BMJ 2018;361(k2241):1-14.

Kobpungton P, Uttama C, Aungpairoj N, Khantarak P. Development of a case management system for the chronic obstructive pulmonary disease at Nakornping hospital. Journal of Nursing Science & Health 2011;34(2):22-31. (in Thai)

Creer LT. Self-management of chronic illness. In: Boekaerts M, Printrich PR, Zeidner M. (Eds.). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic; 2000. p. 601-29.

Creer TL, Holroyd KA. Self-management. In: Baum A, McManus C, Newman S, Weinman J,West R. (Eds.). Cambridge handbook of psychology, health, and behavior Cambridge: Cambridge University Press; 1997. p. 255-58.

Riegel B, Carlson B, Glaser D. Development and testing of a clinical tool measuring self-management of heart failure. Heart and Lung 2000;29(1):4-15.

Dodd M, Janson S, Facione N, Faucett J, Froelicher ES, Humphreys J, et al. Advancing the science of symptom management. J Advnurs 2001;33(5):668-76.