สุขภาวะทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย

Main Article Content

สุภาพร อุตสาหะ
ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์

บทคัดย่อ

บทนำ: แรงงานต่างด้าวเป็นกลุ่มเปราะบางต่อปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับการปรับตัวในสภาพสังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม


วัตถุประสงค์: เพื่อสำรวจและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพจิตของแรงงานต่างด้าว


ระเบียบวิธี: การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงภาคตัดขวางดำเนินการเก็บข้อมูลทั่วไปและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างประเมินระดับสุขภาวะทางจิตโดยใช้แบบทดสอบดัชนีชี้วัดทางสุขภาพจิตคนไทย-15 (TMHI-15) และใช้การทดสอบทางสถิติ Multiple Logistic Regression วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร


ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.53) มีอายุเฉลี่ย 32 ปี เป็นชาวพม่า (ร้อยละ 97.28) แต่งงานแล้ว (ร้อยละ 75.80) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 3.83) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเฉลี่ย 6 ปี รายจ่ายต่อเดือน 10,001 บาท (ร้อยละ 66.22) ไม่มีทักษะภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน (ร้อยละ 77.78 50.40 58.55 และ 78.03 ตามลำดับ) มีประสบการณ์การทำงานเฉลี่ย 5 ปี และสุขภาวะทางจิตอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 40.25) ผลการทดสอบ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิต พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยในประเทศไทย  การสูบบุหรี่ จำนวนชั่วโมงการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และทักษะการพูดภาษาไทย มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตที่ gif.latex?{a}<.05


สรุปผล: แรงงานต่างด้าวเผชิญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตทั้งจากตัวบุคคลและสังคม ดังนั้นการวางแผนและการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทางด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีความเข้าใจและคำนึงถึงปัจจัยเหล่านั้นด้วย


ข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมการป้องกัน ดูแล และติดตาม ปัญหาทางสุขภาพจิตของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดการดำเนินการทางด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Mental health: strengthening our response [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 2]. Available from: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work

Dattani S, Ritchie H, Roser M, Mental health [Internet]. 2021 [cited 2021 Oct 15] Available from: https://ourworldindata.org/mental-health

Devkota HR, Bhandari B, Adhikary P. Perceived mental health, wellbeing and associated factors among Nepali male migrant and non-migrant workers: A qualitative study. Journal of Migration and Health [Internet]. 2020 [cited 2021 Nov 7]. Available from: https://doi.org/10.1016/j.jmh.2020.100013

Kirmayer LJ, Narasiah L, Munoz M, Rashid M, Ryder AG, Guzder J, Hassan G, Rousseau C, Pottie K. Common mental health problems in immigrants and refugees: General approach in primary care. Canadian Medical Association Journal 2011;183(12):E959-67.

HG, Kumar A, Nirmala BP. Migration, and mental health: An interface. J Nat Sci Biol Med 2014;5(2):233-9.

Yang T, Xu X, Li M, Rockett I RH, Zhu W, Ellison-Barnes A. Mental health status and related characteristics of Chinese male rural–urban migrant workers. Community Ment Health J 2012;48(3):342-51.

Meyer SR, Decker MR, Tol WA, Abshir N, Mar AA, Robinson WC. Workplace and security stressors and mental health among migrant workers on the Thailand-Myanmar border. Social psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2016;51(5):713–723.

Veena S, Shoba G, Arshi K, Bhardwaj U. Mental health risk assessment in a selected urban slum of Delhi a survey report. Journal of Nursing Science and Practice 2012;2(1):116-22.

Brown JP, Martin D, Nagaria Z, Verceles AC, Jobe SL, Wickwire EM. Mental health consequences of shift work: an updated review Cutt Psychiatry Rep 2020;22(2):7.

He X, Wong DF. A comparison of female migrant workers’ mental health in four cities in China. Int J Soc Psychiatry 2013;59(2):114-22.

Lu Y, Mental health and risk behaviours of rural-urban migrants: Longitudinal evidence from Indonesia. Popul Stud (Camb) 2010;64(2):147-63.

Nilvarangkul K, Rungreangkulkij S, Wongprom J. Perception of stress in Laotian migrant workers in Thailand. J Immigr Minor Health 2010;12(5):678-82.

Zhong BL, Liu TB, Chan SS, Jin D, Hu CY, Dai J, Chiu HF. Prevalence and correlates of major depressive disorder among rural-to-urban migrant workers in Shenzhen, China. J. Affect. Disord 2015;183:1–9.

Office of Foreign Workers Administration. Work statistics of foreigners [Internet]. 2020 [cited 2021 Nov2]. Available from:https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/0/pull/category/view/list-label (in Thai).

Somdech M. Migrant workers management: Case study in Chiang Rai province (The foreign workers management: A case study in Chiang Rai province) School of Social Chiang rai Rajabhat University Academic Journal Year 7th Issue 2nd February – May 2014 [In Thai].

Immigration Act. Immigrant Bureau, 1979 [Internet]. 1979 [cited 2020 November 11] Available from: http://web.krisdika.go.th/data/outsitedata/outsite21/file/Immigration_Act_B.E._2522.pdf

Robert KV, Daryle MW. Determining sample size for research. 607-610, Duluth: Educational and psychological measurement 1970; 30:607-10 [internet]. 1970 [cited 2018 August 18]. Available from: doi.org/10.1177/00 1316447003000308

Kesornsri S, Sitthimongkol Y, Hegadoren KM. Mental health problems among migrant workers: Challenges for nurses in Thailand. Nursing Science Journal of Thailand 2014;32(3):9–19.

Mucci N, Traversini V, Giorgi G, Tommasi E, De Sio S, Arcangeli G. Migrant workers and psychological health: A systematic review. Sustainability 2020;12(1):120.

Zhong BL, Liu TB, Chan SS M, Jin D, Hu CY, Dai J, Chiu HFK. Common mental health problems in rural-to-urban migrant workers in Shenzhen, China: prevalence and risk factors. Epidemiology and Psychiatric Sciences 2018;27(3):256–65.

Mucci N, Traversini V, Giorgi G, Tommasi E, De Sio S, Arcangeli G. Migrant workers, and psychological health: A systematic review. Sustainability 2020;12(1):120.

Mola L D, Stanojevic C, Ruiz S, Gilman, RH, Smeeth L, Miranda JJ. The effect of rural-to-urban migration on social capital and common mental disorders: PERU MIGRANT study. Soc. Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012;47:967–973.

Yang H, Gao J, Wang T, Yang L, Liu Y, Shen Y, Gomh J, et al. Association between adverse mental health and an unhealthy lifestyle in rural to urban migrant workers in Shanghai. Journal of the Formosan Medical Association 2017;116(2):90–8.

Ferreira V, Jardim R, Sousa A, Rosa B, Jardim P. Smoking, alcohol consumption and mental health: data from the Brazilian study of cardiovascular risks in adolescents. Addictive Behaviors Reports [Internet] 2018. [cited 2021 Nov 12]. Available from: https://doi.org/10.1016/j.abrep.2018.100147

Zhong BL, Chan SSM, Liu TB, Jin D, Hu CY, Chiu HFK. Mental health of the old- and new-generation migrant workers in China: Who are at greater risk for psychological distress? Oncotarget 2017;8:59791–59799.

Mo P, Cheng Y, Lau J. Work-related factors on mental health among migrant factory workers in china: Application of the Demand-Control and Effort-Reward Imbalance Model. Health & Social Care in The Community 2022;30(2):656–667.

Lu H, Leiyu S, Liming L, Li L. Work ability of Chinese migrant workers: The influence of migration characteristics. BMC Public Health 2014;14(353).

Mendoza B, Mordeno G, Latkin C, Hall B. Evidence of the paradoxical ect of social network support: A study among Filipino domestic workers in China. Psychiatry Res 2017;255:263–271.

Anjara G, Nellums B, Bonetto C, Van T. Stress, health, and quality of life of female migrant domestic workers in Singapore: A cross-sectional study. BMC Womens Health 2017;17(98).

Mou, J, Griffiths S, Fong H, Dawes G. Health of China’s rural-urban migrants and their families: A review of literature from 2000 to 2012. Br Med Bull 2013;106:19–43.

Winkelman SB, Chaney H, Bethel W. Stress, depression and coping among Latino migrant and seasonal farmworkers. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013;10:1815–1830.

Lau T, Cheng Y, Gu J, Zhou R, Yu C, Holroyd E, Yeung C, Suicides in a mega-size factory in China: Poor mental health among young migrant workers in China. Occup. Environ. Med 2012;69:526.

Callum M. What is the Culture [Internet]. 2022 [cited 2022 September 30] Available from: https://www.livescience.com/21478-what-is-culture-definition-of-culture.html

Phaowiriya H, Thungpankham P, Sripichayakorn K. Mental health status and related factors in migrant women workers. Journal Nurse 2017;44:12-120. (in Thai).

Mongkol A, Wongpiromsan Y, Tangseree T, Hattaphanom W, Romsai P, Jutha W. Research report development and testing of Thai mental health indicators. Bangkok: Agricultural Cooperative Society of Thailand; 2013.