ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวชุมชนเมือง

ผู้แต่ง

  • สุสารี ประคินกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • นฐมน บุญล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • ลัญชนา พิมพ์พันธ์ชัยยบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • นฤมล อังศิริศักดิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • ศุภารัญ ผาสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • รสยา ยุวพรพาณิชย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล

คำสำคัญ:

ความเครียด, การเผชิญความเครียด , ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          บทนำ: โรคจิตเภทเป็นโรคจิตเวชเรื้อรังที่พบมากในชุมชน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวโดยเฉพาะผู้ดูแลต้องเผชิญกับอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยตลอดเวลาทำให้เกิดความเครียด

          วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทในครอบครัวชุมชนเมือง

          ระเบียบวิธีวิจัย: งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรยามาเน (Yamane)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยคำนวณจากประชากร 120 คน ได้จำนวน 93 ราย เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและผู้ดูแล การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อารมณ์ ความคิดของผู้ป่วย แบบวัดความเครียด และการเผชิญความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยสถิติบรรยาย และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อารมณ์ ความคิดของผู้ป่วย และปัจจัยด้านผู้ดูแล กับความเครียดและการเผชิญความเครียด ด้วยสหสัมพันธ์เพียร์สัน

          ผลการวิจัย: ความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 59.6) ผู้ดูแลมีการเผชิญปัญหากับความเครียด ด้วยวิธีการจัดการกับปัญหาแบบทางอ้อมเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.8) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความเครียดของผู้ดูแล และการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลแบบการจัดการกับปัญหาแบบทางอ้อม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05  ส่วนปัจจัยด้านผู้ดูแลไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดแต่ อายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเผชิญหน้ากับปัญหาและการจัดการกับปัญหาแบบทางอ้อมของผู้ดูแล

          สรุปผล: ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยจิตเภทสัมพันธ์ทางบวกกับความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแล

          ข้อเสนอแนะ: การดูแลสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมทักษะการเผชิญกับความเครียดที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล และให้การสนับสนุนช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ดูแล       

References

Kwansanit P. and Srisurapanont M. The parameters for calculating the burden of schizophrenia in Thailand. Journal of Mental Health of Thailand. 2018; 26(1):50-62. (In Thai)

Damruk P. and Thongprapai P. Medication adherence in home patients with schizophrenia: a care scheme developed in community in Yala province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2019;6: 29-42. (In Thai)

Juntapim S., Nuntaboot K. Care of schizophrenia patients by the community. Journal of Nursing and Health Care. 2018; 36(2): 68-76. (in Thai)

Samuthrsindh P., Wilakarat J., Chomchern R., Kittipongpisan S. The development of functional ability assessment tool for chronic schizophrenia. Journal of Mental Health. 2017; 24:189-201. (In Thai)

Parnichsan L., Uthis P. The effects of family intervention program on family functions of schizophrenic patients in community. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 2018; 32: 90-103. (In Thai)

Sanprakhon P., Chusri O., Wongwiseskul S. Effects of family caregiving support on caregiving burden among family caregivers of older person with dementia. Journal of Health and Nursing Research. 2020; 36(3): 45-56. (In Thai)

Namlao W., Nabkasorn C., Vatanasin D. Factors affecting burden among caregivers of patients with schizophrenia in Sakaeo Rajanagarindra psychiatric hospital. Journal of Phrapokklao Nursing College. 2018; 29:24-35. (In Thai)

Dhandapani M, Gupta S. Specific health effects of care-giving stress and its management. Indian Journal of Psychiatric Nursing. 2018; 15(2):53.

Kongnirundon S., Vatanasin D., and Nabkasorn C. Factors influencing burden among caregivers of patients with schizophrenia. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health. 2018; 32(3):118-32. (In Thai)

Limthongkul M., Aree S. Sources of stress, coping strategies, and outcomes among nursing students during their initial practice. Rama Nurs J. 2019; 15:193-205. (In Thai)

Smithnaraseth A. Coping and adaptation of family caregivers with Schizophrenia Patients. EAU Heritage Journal Science and Technology. 2017; 11(3):43-56. (In Thai)

Pearlin LI, Mullan JT, Semple SJ., Skaff MM. Caregiving and the stress process: An overview of concepts and their measures. Gerontologist. 1990; 25: 32-6.

Patsadu P. Family caregiver’s stress, coping, and management of behavioral and emotional problems following traumatic brain injury [graduate’s thesis]. Nakhonpathom: Mahidol University; 2013. (In Thai)

Mahatnirunkul S., Pumpaisanchai V., Tapunya P. Developmental Suanprung stress test. Changmai: Suanprung; 1997. (In Thai)

Sutayakorn N. Relationship between family coping behavior and confidence in dependent care of stroke patients [graduate’s thesis]. Nakhonpathom: Mahidol University; 1988. (In Thai)

Choksomngam Y., Jiraporncharoen W., Angkurawaranon C. Pinyopornpanish K. and Narkpongphun A. The prevalence and factors associated with stress in caregivers of children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Academic Psychiatry and Psychology Journal. 2019; 35(2): 121-32. (In Thai)

Inta J., Teaktong T. The effects of the stress therapy program for caregivers of patients with schizophrenia in community hospitals, Pathumthani. Academic Psychiatry and Psychology Journal. 2019; 15(1): 223-34. (In Thai)

Pothiban L., Khampolsiri T. Stress and stress-coping behaviour in caregivers of older adults having parkinson’s disease. Thai Journal of Nursing Council. 2019; 34(2) 62-75. (In Thai)

Akpan-Idiok PA, Ehiemere IO, Asuquo EF, Ukeunim Chabo JA, Osuchukwu EC. Assessment of burden and coping strategies among caregivers of cancer patients in sub-Saharan Africa. World J Clin Oncol. 2020; 11(12): 1045–63.

Yongpattanajit S., MonKong S. and Sutti N. Caregivers’ stress and coping with stress from caring for terminally Ill patients in a palliative care unit. ournal of Thailand Nursing and Midwifery Council. 2020; 35(2) 116-31. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01