การดูแลข้ามวัฒนธรรมโดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ในเครือมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ผกาพรรณ บุญเต็ม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • จารุวรรณ ไผ่ตระกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปรีดา เวียงชัย ศูนย์คามิลเลียน โซเชียลเซนเตอร์

คำสำคัญ:

การดูแลข้ามผ่านวัฒนธรรม , การดูแล , ผู้สูงอายุ, ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

บทนำ: ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ส่งผลให้เกิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขึ้นเป็นจำนวนมาก ในจำนวนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้มีศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุฯในเครือข่ายมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุในทุกศาสนา สมดังตามเจตนารมณ์ของนักบุญคามิลโลที่ให้การดูแลแก่บุคคลด้วยความรักและรับใช้

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ

ประเด็นสำคัญ: จากการวิเคราะห์แบบแผนการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์สงเคราะห์แห่งนี้ฯ กับ มโนทัศน์ซันไรซ์โมเดล (Sunrise model) ของไลนินเจอร์ พบว่า การดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นการดูแลแบบองค์รวม ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยด้านร่างกายมีผู้ดูแลที่ให้การดูแลผู้สูงอายุผลัดเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงเวลาตลอด 24 ชั่วโมงตามลักษณะของผู้สูงอายุแต่ละท่านที่มีความต้องการของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน ด้านจิตใจผู้ดูแลจะมีการพูดคุยให้ความเป็นกันเองกับผู้สูงอายุ รวมไปถึงด้านสังคมที่มีกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุสัปดาห์ละครั้ง และด้านจิตวิญญาณตามลักษณะของแต่ละศาสนา เช่น สนับสนุนการทำบุญตักบาตร การร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณยามเช้า (มิสซา) และการจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามที่ผู้สูงอายุต้องการ เมื่อผู้สูงอายุมีการเจ็บป่วยรุนแรงทั้งที่พักรักษาที่ศูนย์ฯ หรือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโดยมีพยาบาลวิชาชีพให้คำปรึกษาตลอดเวลา จะมีการสวดบทสวดสำหรับผู้ป่วยให้กับผู้สูงอายุเหล่านั้นด้วยความศรัทธาของนักบวชคาทอลิก ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสอดคล้องตามแนวคิดของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

สรุป: การดูแลข้ามวัฒนธรรมของศูนย์ดูแลแห่งนี้ฯ คำนึงถึงความต่างทางวัฒนธรรมสนับสนุนหลักการดูแลแบบองค์รวมซึ่งนำไปสู่การดูแลข้ามวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ: เพื่อนำไปสู่การดูแลข้ามวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการดูแลของผู้สูงอายุ

References

Yuttana Poonpanich and Saengnapha Uthaisaengphaisan. Community Healthcare Promotion: Preparing for Aged Society. Journal of Health Science. 2014; 23(2): 226-38. (in Thai)

Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. The gerontologist. 1969; 9(3_Part_1): 179-86.

Pongboriboon U. The Situation of Aging in Thailand: Health Problems and Care Needs. EAU Heritage Journal Social Science and Humanities. 2020; 10(2): 46-58.(in Thai)

Nathatai Nirattisai. Thai Aging in the Century 21st. Journal of Social Science Mahamakut Buddhist University. 2018; 1(1): 107-16. (in Thai)

Warangkana Umsrewaing and et al . The situation, health problems and care needs of older persons with chronic illness: Chiangrai municipality. Journal of Nursing Science & Health. 2017; 40(2): 85-95. (in Thai)

Thummakul D, Anonrath K. Nursing Care by Using Patient- and Family- Centered: The Dimension for the Elderly Care . JHNR [Internet]. 2021Apr.9 [cited 2021Jun.11];37(1):14-. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248773

Siriniyomchai C, Panyoyai P. Community Participation for Enhancing Well-being of Homebound Elderly in Nongpakrang Municipality, Muang district, Chiang Mai province. JHNR [Internet]. 2021Apr.9 [cited 2021Jun.11];37(1):65-6. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/248839

Taylor C. The politics of recognition: Princeton University Press; 1994.

Siripan Sasat, Tassana Chuwattanapakorn, Tuanjai Pakdeeprom, Penjan Lertrat, and Pongpan Arunsang. The study of the center caring aging in long term care in Thailand.HRSI; 2009. available from http://hdl.handle.net/11228/2716. (in Thai)

Camillian Social Center. History of Camillian Socail Center Prachinburi. available from camillianthailand.org/organizations.html?id=3 (in Thai)

Leininger M. Transcultural nursing research to transform nursing education and practice: 40 years. Image: Journal of Nursing Scholarship. 1997 ; 29 (4) : 341-7.

Mario Vanti. Lo Spirito di S. Camillo De Lellis (Richard Korzinek, Trans.).1994 Bangalore: St. Paul’s Press Training School. (Original work published 1944).

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01