การศึกษาภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาท

Main Article Content

จารุวรรณ ก้านศรี
ชุติมา มาลัย
ศศิวิมล บูรณะเรข
อภินันท์ บุษบก

บทคัดย่อ

        การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชัยนาท ทั้งเพศชายและเพศหญิง สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้และให้ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ได้มาจากการคัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของคอแครน ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย ทดสอบความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์อัลฟ่าครอนบาค เท่ากับ 0.72 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงถดถอย
        ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยอยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 23.66 รองลงมาคือ ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง และระดับรุนแรง ร้อยละ 2.13 และ 1.56 ตามลำดับ และพบว่า เพศ (OR=3.02, 95%CI=1.46-6.34, p= .001) ความเพียงพอของรายได้ (OR=1.01,95% CI=0.87-1.04, p= .002) และสัมพันธภาพในครอบครัว (OR=3.58, 95% CI= 1.67-6.68, p< .001) เป็นปัจจัยที่มีผลกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยในจังหวัดชัยนาทอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สรุปและข้อเสนอแนะจากผลจากการศึกษาครั้งนี้ บุคลากรสาธารณสุขสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการติดตามดูแลรักษาส่งเสริมและป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยในชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Chewasopit W. Aging society: The changed marketing factor. Journal of MCU Nakhondhat 2019;6(1):38-54. (in Thai).

2. World Health Organization. Ageing and health. Retrieved from: http://www.who.int /news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health. March 1, 2018.

3. Tongdee J, Rongmuang D, Nakchatree C. Health status and quality of life among the elderly in the Southern Border Provinces of Thailand. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2012;22(3):88-99. (in Thai).

4. Choorat W, Sawangdee Y, Arunraksomba S. Factors influencing the risk of having mental health problems of Thai elderly. A Journal of Thai Population Association. 2012;23(2):87-109. (in Thai).

5. Kouzis A, Eaton WW, Leaf PJ. Psychopathology and mortality in the general population. SocPsychiatry Psychiatr Epidemiol 2008;995(30):165-70.

6. Naruemon S, Sopin S. Factors associated with depression in nursing students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health Nursing 2014;29(3):11-27. (in Thai).

7. American Psychiatric Association. Diagnostic statistical manual of mental disorders. (4th ed). Text revision:Washington DC.; 2002.

8. Singhard S. Nursing of the elderly with depression. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchatani University 2016;18(3):15-24. (in Thai).

9. Karl P, Nancy PM. Depression and associated factors in older adults in South Africa. Glob Health Action 2013;6:1-9.

10. Yeaujaiyen M, Kunlaka S, Booranarek S, Kaewchuntra K. A study of factors relating to depressive disorder among people who live in slum in Bangkok. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2018;34(3):100-107. (in Thai).

11. Paungrod N. The study on depression in Nonthaburi Province elderly. Princess of Naradhiwas University. Journal of Humanities and Social Science 2012;2(1):63-74. (In Thai).

12. Mingmai k. The prevalence and factors related to depression among older people in Tab Sakae District, Prachuap Khiri Khan Province. Journal of Nursing and Education 2018;11(1):50-65. (In Thai).

13. Aoon-kaew V, Kuhirunyaratn P. The prevalence of depression among the elderly in Ban prow community hospital. Meuang District, Nong Bua Lam Phu Province. KKU Journal for Public Health Research 2015;3(4):577-589. (In Thai).

14. Wongmai A. Factors predicting depression and prevention strategies in depression among elderly in Maewang Sub-district Municipality, Maewang District, Chiang Mai Province. Faculty of Public Health, ChiangMai Rajabhat University. 2017. (in Thai).

15. Department of older persons. Situation of the thai elderly. Retrieved from: http://www.dop.go.th/th/know/2/127. October,1, 2018. (in Thai).

16. Cochran WG. Sampling techniques. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons; 1963.

17. Poungvarin N. Thai geriatric depression scale. Siriraj Medical Journal 1994;46:1-8.

18. Klinwichit S, Klinwichit W, Incha P, Klinwichit P. Mental health evaluation of the elderly with chronic illness in community: Saensuk Municipality, Chon Buri, THAILAND. Burapha Journal of Medicine 2015;2(1):21-33. (in Thai).

19. Wongsaree C. Nurses’ roles in families promoting to slow progressive with early stage dementia syndrome in an older adult 2018;4:102-11. (in Thai).

20. Sozeri-Varma G. Depression in the elderly: clinical features and risk factors. Aging and Disease 2014;3(6):465-71.

21. Padayachey U, Ramlall S, Chipps J. Depression in older adults: prevalence and risk factors in a primary health care sample, South African Family Practice 2017;59(2):61-6. Doi: 10.1080/20786190.2016.1272250

22. Bunloet A. Prevalence and factors associated with depression among the elderly community residents with chronic diseases in Samliam Urban Primary Care Unit, Khon Kaen Province. Srinagarind Medical Journal 2016;31(1):23-33. (in Thai).

23. Jitaree B. The factors influencing depression among elderly in the community, Nakhon Pathom province. Dissertation of master degree of nursing (Community healthv nurse practitioner). Christain University of Thailand, Nakhonpathom. (2012). (in Thai).

24. Yodkul S. Predictive factors of depression among older people with chronic disease in Buriram Hospital. Journal of Nurses association of Thailand North-Eastern Division 2012;30(3):50-7.