ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ผู้แต่ง

  • อุไร นิโรธนันท์
  • ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล
  • พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์
  • มัตถก ศรีคล้อ

คำสำคัญ:

การพยาบาลและการผดุงครรภ์, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยด้านครอบครัวและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กลุ่มตัวอย่างคือพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ จำนวน 119 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ แบบสอบถามสัมพันธภาพกับผู้ปกครอง แบบสอบถามลักษณะกายภาพทางการเรียน แบบสอบถามคุณภาพการสอนของครู และแบบสอบถามสัมพันธภาพกับเพื่อน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .75, .80, .78, .77 และ .79 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐานปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square test) และการถดถอยพหุแบบลอจิสติก (Logistic Regression) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม ชั้นปีที่ 4 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ สภาพครอบครัว มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 4 สามารถพยากรณ์การสอบขึ้นทะเบียนฯ ผ่านทั้ง 8 รายวิชา ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมชั้นปีที่ 4 เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทำให้การสอบขึ้นทะเบียนฯ ผ่านทั้ง 8 รายวิชา มีค่า เท่ากับ 1.5 เท่า

จากการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียน ทั้งยังเป็นปัจจัยทำนายผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ ผู้บริหารการศึกษาของวิทยาลัยฯ จึงควรมีนโยบายพัฒนาบรรยากาศด้านวิชาการและการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยจัดให้มีคณะกรรมการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเป็นวงจรคุณภาพ

References

Booranatanit, C., Panawatthanapisuit, S., & Raengkasikorn, S. (2012). Factors related to the Results ofexamination for nursing and midwifery registration of graduates student at BoromarajonaniCollege of Nursing, Nakhonsawan. Boromarajonani College of Nursing, Nakhonsawan. (in Thai).

Chanphet, A., & Sukkrawan, S. (2009). Factors related to the results of the registration examination for nursing profession in the first examination of graduates who graduated in 2008 academic year at Boromarajonani College of Nursing, Yala. Boromarajonani College of Nursing, Yala. (in Thai).

Damrongphokphakon, P., Thongon, R., Arayasinlapathon, N., Chaipanha, N., & Uthaisæng, A. (2013). Preparation for the examination in nursing and midwifery professional registration on experienced student of nurse at Boromarajonani College of Nursing Nakhonphanom. Journal of Nursing, 19(1), 5-18
(in Thai).

Jitratanaporn, S. (2012). Factors affecting learning behavior of student: A case study of Santirat Vocational Education Colleges Under Royal Patronage in Chatujak Destrict Bangkok. Master of Arts (Educational Administration) College Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (in Thai).

Kongka, R., Charoenykitkarn, V., Tosuksri, W., & Sareewiwatthana, P. (2012). Factors effecting the result of nursing licensure examination among bachelor graduates from faculty of nursing, Mahidol University, Journal of Nursing Science, 30(3), 82-90. (in Thai).

Lesiriwattanakul, S., Ararmsin, R., Pauchpanpisan, C., & Pongsithithavorn, K. (2006). Factors Influencing the results of the professional nursing midwifery licensure examination at Boromarajonani College of Nursing, Chanthaburi. Boromarajonani College of Nursing, Chanthaburi. (in Thai).

Nursing Council. (2013). Announcement of the Council: Criteria for the condition of how to assess knowledge. Retrieved from https:// www tnc.or.th. (in Thai).

Nutsuthan, W., Somboon, L., Thongsawat, T., Kaewkajorn, S., & Siririt, W. (2013). Factors correlated with the results of the professional nursing midwifery licensure examination of graduated student in the Faculty of Nursing Chiangrai College. Journal of Nursing, 40 (Special Edition), 61-75. (in Thai).

Suppadit, T. (2013). Factors affecting academic achievement of master's students at National Institute of Development Administration (NIDA) academic year 2011. National Institute of Development Administration. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-03