ผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลต่อ คุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Main Article Content

Sangduan Apiratanawong
Aporn Deenan
Wannee Deoisres

บทคัดย่อ

การมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมเป็นข้อแนะนำที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังในการส่งเสริมความสามารถในการทำหน้าที่ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลต่อคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งโปรแกรมพัฒนาขึ้นจากการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจำนวน 74 คน โดยอาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย และมีการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจะได้รับการดูแลตามปกติและโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายจำนวน 6 สัปดาห์ ขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการประเมินด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต ก่อนการทดลองและ สัปดาห์ที่ 8 และ 10 หลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ้ำ


ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคุณภาพชีวิตที่สูงกว่ากลุ่มควบคุมและมีคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาสนับสนุนว่าโปรแกรมการปรับรูปแบบกิจกรรมที่ใช้แรงกายตามรายบุคคลจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรังได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Durr, S., Zogg, S., Miedinger, D., Steveling, E.H., Maier, S., & Leuppi, J.D. (2014). Daily physical activity, functional capacity and quality of life in patients with COPD. Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 11(6), 689-696.

Fernández, J.L., Fernández, F.L., García-Ruiz, A., Prados-Torres, D., & Barnestein-Fonseca, P. (2014). Efficacy of a multifactorial intervention on therapeutic adherence in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a randomized controlled trial. BMC Pulmonary Medicine, 14(70), 2466-2478.

Franssen, M.E., & Rochester, C.L. (2014). Co-morbidities in patients with COPD and pulmonary rehabilitation: do they matter? European Respiratory Journal, 23, 131-141.

Gea, J., Agusti, A., & Roca, J. (2013). Pathophysiology of muscle dysfunction in COPD. Journal of Applied Physiology, 114(5), 1222-1234.

Global Initiative for Chronic Pulmonary Obstructive Lung Disease. (2010). Pocket guide to COPD diagnosis, management, and prevention. GOLD Executive Committee, Barcelona.

Golpe, R. (2013). Prognostic value of walk distance, work, oxygen saturation, and dyspnea during 6-Minute Walk Test in COPD patients. Respiratory Care,58(8), 1329-1334.

Hospes, G. Bossenbroek, L., ten Hacken, N.H.T., van Hengel, P., & de Greef, M.H.G. (2009). Enhancement of daily physical activity increases physical fitness of out clinic COPD patients: Results of an exercise counseling program. Patient Education and counseling, 75, 274–278.

Huixia, A., Jiang, H. L., Chen, H. X., Liu, W., Fan, T., Liu, G. J., & Mao, B. (2015). Is COPD associated with increased mortality and morbidity in hospitalized pneumonia? A systematic review and metaanalysis. Respirology, 20 (7), 1046-1054.

Janssen, D.J., Spruit, M.A., Uszko-Lencer, N.H., Schols, J.M., & Wouters, E.F. (2011).Symptoms, co-morbidities, and health care in advanced chronic obstructive pulmonary disease or chronic heart failure. Journal of Palliative Medicine, 14(6), 735-743.

Jones, P. (1991). St George’s respiratory questionnaire manual. St George University of London, United Kingdom.

Leidy, N.K., Kimel, M., Ajagbe, L., Kim, K., Hamilton, A., & Becker, K. (2014). Designing trials of behavioral interventions to increase physical activity in patients with COPD: insights from the chronic disease literature. Respiratory medicine, 108, 472-481.

Monique, T., Akker, O.D., & Hermie, H. (2014). Motivational cues as real-time feedback for changing daily activity behavior of patients with COPD. Patient Education & Counseling, 94(3), 372-378.

Naklamai, A., Wattanakitkrileart, D., Pongthavornkamol, K. Chuchottaworn, C. (2011).The influences of perceived severity, social support, and uncertainty in illness on health status of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Nursing Science, 29(2), 46-55.

Noar, S.M., Benac, C.N., & Harrir, M.S. (2007). Does tailored matter? Meta-analytic review of tailored print health behavior change intervention. Psychological Bulletin, 133(4), 673-693.

guyen, H.Q., Chu, L., Liu, N.A., Lee, J.S., Suh, D., Korotzer, B...., Yuen, J., (2014). Associations between physical activity and 30-day readmission risk in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Annauls of the American Thoracic Society, 11(5), 695-705.

Pothirat, C., Phetsuk, N., Theerakittikul, T., & Liwsrisakun, C. (2007). Clinical characteristics, management in real word practice and long-term survival among COPD patients of Northern Thailand COPD club members. Journal of Medicine Association Thailand, 90(4), 653-662.

Sams, L.M. (2010). A pilot study on effectiveness of information education and communication (IEC) package on quality of life among patients with COPD in selected hospitals of Dakshina Kannada, Karnataka. International Journal of Nursing Education, 2(2), 18-24.

Sharma, K., & Joshi, S. (2015). Quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease in
Chitwan, Nepal: a pilot study report. International Journal of Medical Science and Public Health,
4(9), 1235-1241.

Sorknaes, A.D., Bech, M., Madsen, H., Titlestad, I., Hounsgaard, L., Hansen-Nord, M., Jest, P., Olesen, F.,
Lauridsen, J., & Ostergaard, B. (2013). The effect of real-time teleconsultations between
hospital-based nurses and patients with severe COPD discharged after an exacerbation. Journal
of Telemedicine and Telecare, 19(8), 466-474.

Troosters, T., Molen, T.V., Polkey, M, Rabinovich, R.A., Vogiatzis, L.W., & Kulich, K. (2013). Improving
physical activity in COPD: towards a new paradigm. Respiratory Research, 14,115-123.

Valenza, M.C., Valenza-Pen, G., Torres-Sanchez, I., Gonza´lez-Jimenez, E., Conde-Valero, A., & Valenza-
Demet, G. (2014). Effectiveness of controlled breathing techniques on anxiety and depression in
hospitalized patients with COPD: a randomized clinical trial. Respiratory Care, 59(2), 209–215.

Verwey, R., van der Weegen, S., Spreeuwenberg, M., Tange, H., van der Weijden, T., & de Witte, L. (2014). A monitoring and feedback tool embedded in a counseling protocol to increase physical activity of patients with COPD or type 2 diabetes in primary care: study protocol of a three-arm cluster randomized controlled trial. BMC Family Practice, 15(93), 15-36.

Waschki, B., Spruit, M.A., Watz, H., Allbert, P.S., Shrikrishina, D., & Groenen. M., (2012). Physical activity monitoring in COPD: compliance and associations with clinical characteristics in a multicenter study. Respiratory Medicine, 106, 522-530.

World Health Report. Geneva: World Health Organization (2013). Retrieved from: https://www.who.int/whr/2011/en/statistics.htm.