การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ

Main Article Content

อารีรัตน์ วิเชียรประภา

บทคัดย่อ

          การจัดการตนเองเป็นขั้นตอนที่ผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนที่ประกอบด้วย 1) การตั้งเป้าหมาย (goal selection) 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล (information collection) 3) การประมวลผลและประเมินข้อมูล (information processing and evaluation) 4) การตัดสินใจ (decision making) 5) การลงมือปฏิบัติ (action) 6) การสะท้อนตนเอง (self-reaction) (Creer, 2000) การนำแนวคิดการจัดการตนเองมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือการที่มารดาเลี้ยงลูกด้วย นมแม่โดยมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน มีการสังเกตหรือจดบันทึกเพื่อเป็นเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำมาประกอบการตัดสินใจที่จะลงมือปฏิบัติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และหลังจากที่มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการประเมินผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของตนเองเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งกระบวนการในการจัดการตนเองเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ประสบความสำเร็จ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอ สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แนวคิดการจัดการตนเอง การจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกด้วยนมแมใ่ห้ประสบความสำเร็จ และข้อเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการตนเองในการเลี้ยงลูกดว้ยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ