อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลาย

Main Article Content

สุนันท์ เสียงเสนาะ
ดวงใจ วัฒนสินธุ์
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
เวทิส ประทุมศรี

บทคัดย่อ

          ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่พบได้ในวัยรุ่นตอนปลายและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย การวิจัยเชิงพรรณนาชนิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้า ได้แก่ ความฉลาดทางจิตวิญญาณ ความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน และพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นตอนปลายที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง จำนวน 265 คน โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางการประมาณการขนาดตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือการวิจัยแบ่ง ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะซึมเศร้า แบบประเมินความฉลาดทางจิตวิญญาณ แบบประเมินความผูกพันในครอบครัว แบบประเมินความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนและแบบประเมินพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน


            ผลการศึกษาพบว่า วัยรุ่นตอนปลายมีภาวะซึมเศร้าคิดเป็นร้อยละ 46.40 ซึ่ง จำแนกเป็นภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึง ปานกลาง ร้อยละ 23.40 และภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 23.00 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า ความผูกพันในครอบครัว (ß = -.190, p <.05) ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (ß= -172 , p <.05) ผูกพัน ใกล้ชิดกับเพื่อน (ß =-.211, p <.001) และพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต (ß = .157, p < .05) โดยมีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าและ สามารถร่วมกันทำนายภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลายได้ร้อยละ 19.20 (R2 = 0.192, p < .001)


            ผลการศึกษาในครั้งน้ชใ ห้เห็นว่าภาวะซึมเศร้าในวัยร่นุ ตอนปลายเป็นประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นโดยจัดให้มีโปรแกรมหรือบริการส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน ความฉลาดทางจิตวิญญาณ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย