กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่นตอนปลาย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy