เผยแพร่แล้ว: 2019-09-23

การจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน และการดูแลแผลกดทับในสถาบันบำราศนราดูร

พรศิริ เรือนสว่าง, เพ็ญพิมพ์ ขันทอง, ณัฐนันท์ หาญณรงค์, ธัณฐภรณ์ กอสกุลศิริบูรณ์, อรุณรัตน์ เพิ่มผล

1 - 11