ศึกษาการจัดการความปวดและความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

Main Article Content

นภสร จั่นเพ็ชร

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้เป็นวิจัยแบบพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไปในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป และได้รับการดูแลที่ห้องพักฟื้น จำนวน 100 ราย โดยกระบวนการจัดการความปวดที่ผู้ป่วยจะได้รับ การดูแลจากห้องพักฟื้น 3 ระยะ ประกอบด้วย 1) ระยะก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับความรู้เรื่องการจัดการความปวดก่อนการผ่าตัด 2) ระหว่างผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับยาระงับปวด/บรรเทาอาการปวด และ 3) ระยะหลังผ่าตัด ระหว่าง 30-60 นาที ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่พักฟื้นหลังผ่าตัด และจะได้รับการเยี่ยมหลังผ่าตัดในระยะ 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการผ่าตัด การประเมินคะแนนความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นเมื่อแรกรับ 30 นาที และ 60 นาทีก่อนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยในการจัดการความปวดในห้องพักฟื้นและระยะ 24 ชั่วโมงหลังผ่าตัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) แสดงด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการวิจัยพบว่า การจัดการความปวดที่ผู้ป่วยได้รับในระยะก่อนผ่าตัดร้อยละ 41 ผู้ป่วยไม่ได้รับความรู้ก่อนการผ่าตัดมีเพียงร้อยละ 35 ที่ผู้ป่วยได้รับความรู้การจัดการความปวดจากวิสัญญีพยาบาล ด้านการประเมินระดับความปวดก่อนการผ่าตัด พบว่า ร้อยละ 47 ผู้ป่วยไม่มีอาการปวด, ร้อยละ 16 มีระดับปวดปานกลาง และร้อยละ 14 มีระดับความปวดมากที่สุด ซึ่งก่อนผ่าตัดร้อยละ 96 ผู้ป่วยไม่ได้รับยาแก้ปวด แต่ในระยะผ่าตัดและระยะพักฟื้น พบว่ามีการใช้ยา Morphine เพื่อระงับปวดมากที่สุดถึงร้อยละ 85 และร้อยละ 56 ตามลำดับ ซึ่งในระยะพักฟื้นนี้ได้จัดท่าเพื่อลดความปวดแทนการใช้ยา คิดเป็นร้อยละ 5 และผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Meissner W, Coluzzi F, Fletcher D, Huygen F, Morlion B, Neugebauer E, et al. Improving the management of post-operative acute pain: priorities for change. Curr Med Res Opin 2015; 31(11): 2131-43.

2. Maurice SA, Auquier P, Viarre OV, Cuvillon P, Carles M, Ripart J, et al. Effect of sedative premedication on patient experience after general anesthesia: a randomized clinical trial. JAMA 2015; 313(9): 916-25.

3. Naqib D, Purvin M, Prasad R, Hanna IM, Dimitri S, Llufrio A, et al. Quality improvement initiative to improve postoperative pain with a clinical pathway and nursing education program. Pain Manag Nurs 2018; 19(5): 447-55.

4. Mann E, Carr E. Pain management, Foundation Studies for Caring: Using Student Centered Learning [internet]. Texas: Bristol-Myers Squibb Secure the Future Initiative ; 2018 [cited 2018 Jul 10]. 259 p. Available from: https://bipai.org/sites/bipai/files/HIV_Curriculum_Web.pdf#page=316

5. เสาวนันทา เลิศพงษ์, นงลักษณ์ สุศร. การศึกษาผลการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้นในกลุ่มงานวิสัญญีวิทยาโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษสุรินทร์ บุรีรัมย์ 2557; 29(2): 93-101.

6. วันเพ็ญ กันกา, พัทยา แพทองคำ, ขนิษฐา พันธุ์สุวรรณ. อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาแก้ปวดของผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช. วารสารแพทย์เขต 4-5 2560; 36(2): 59-70.

7. ปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์, มาลินี อยู่ใจเย็น. การพัฒนา แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลระนอง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2557; 30(1); 86-99.

8. Yamane, T. Statistics: An introductory analysis. 3rd ed. New York: Harper & Row Publishers; 1973.

9. นงลักษณ์ สุวิสิษฐ์, สมจิต หนุเจริญกุล. การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการ พยาบาล. รามาธิบดีวารสาร 2554; (17): 246.

10. จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี, สุธีรา จักรกุล เหลืองสุขเจริญ. การประเมินผลการจัดการความปวดเฉียบพลันในโรงพยาบาลรามาธิบดี. รามาธิบดีพยาบาลสาร 2552; 15(22): 303-14.