การนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

Main Article Content

Wiroj Waiwanichkit

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Waiwanichkit, W. . (2022). การนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. Lampang Medical Journal, 29(2), 140–149. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/259986
Section
Original Article

References

รำไพ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา. สถิติการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ : เอช - เอน การพิมพ์ ; 2526.

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. Available online at www.geocities.com/ae_becmare/work2/2.coc

วิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา. Available online at www.kmddc.go.th/kmcms/pdf/5/training2_week2/21.doc

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา. (Descriptive Statistics). Available online at www.geocities.com/sumontip2003/

stat-central.doc

สถิติเพื่อการวิจัย. .Available online at www.geocities.com./athovicha/stat01.doc

ความผิดพลาดในการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ. Available online at www.dmbn.net/mdbtemplate/mytemplate/

สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์. Statistical reviewing in Medical articles. จุฬาลงกรณ์เวชสาร. 2546 ; 46 : 753 - 760.

วัฒนา สุนทรชัย. สมมุติฐาน สถิติทดสอบ และรดับการวัดค่าข้อมูล. Available online on tulip.bu.ac.th/-wathan.s/hypothesis2.htm