โครงสร้างและรายละเอียดของการนำเสนอเนื้อหาการเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ

Main Article Content

Wiroj Waiwanichkit

Abstract

...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Waiwanichkit, W. . (2022). โครงสร้างและรายละเอียดของการนำเสนอเนื้อหาการเขียนเพื่อเผยแพร่ผลงานในวารสารทางวิชาการ. Lampang Medical Journal, 29(1), 82–86. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/259960
Section
Original Article

References

มังกร ประพันธ์วัฒนะ. การตอบคำถามอย่างเป็นระบบ. Available online on http://www.pha.nu.ac.th/apirukw/

HA/uploads/A2AC8_systematic-answer.pdf.

อวย เกตุสิงห์. Medical writing. ว.กรมการแพทย์. 2530; 12: 3 - 6

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา. Writing a scientfic paper in medical journal. ธามาธิบดีเวชสาร. 2529; 9 : 45 - 49

ไพรัช เทพมงคล. Writing medical articles. สารศิริราช. 2529; 38: 535-542.

วิจารณ์ พานิช. Scientific paper writing. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2530; 5: 327 - 332

สุรางค์ พันธุ์ฟุ้งฬ. Scientific writing. สงขลานครินทร์เวชสาร. 2527; 2: 212 - 216

พงษ์ศักดิ์ วัฒนา. preparation of the scientific articles. ว.กรมการแพทย์. 226; 8: 671 - 673

บัณฑิต เชาวกุล. การเขียนบทความทางวิชาการ. สรรพสิทธิเวชสาร. 2524; 2: 93 - 99

ประเสริฐ ทองเจริญ. วิธีเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์การแพทย์. ว.ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2519; 18: 103 - 116

วิโรจน์ ไววานิชกิจ. Grammatical problems in medical writing. 2542; 43: 277 - 283

ประสิทธิ์ วัฒนาา. การเขียนและส่งบทความทางวิชาการ. อ Available online on www.medicine,cmu.ac.th/.../01-

department-data/02-dep-researches/

สุวิมล ว่องวาณิช. การเขียนบทความวิจัย. Available online on www.dpu.ac.th/researchcenter/upload/prof.dr.

suwinon.ppt

รายงานการสัมมนาเรื่อง "การเขียนงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ". Available online on http.//library.kimitnb.

ac.th/journal/v005n003/lib2.html