Risk Factors for Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes In Pai Hospital, Thailand

Main Article Content

สืบสกุล ต๊ะปัญญา

Abstract

Background: Diabetic retinopathy (DR) is a microvascular complication of patient with diabetes mellitus. Finding risk factors and effective management could reduce this preventable complication.
Objective: To determine prevalence and risk factors of DR in patients with type 2 diabetes in Pai Hospital.
Material and method: A retrospective analytical study was conducted on patients with type 2 diabetes who underwent annually fundoscopic examination with fundus camera in Pai Hospital and health station networks between January 2014 and January 2015. Baseline characteristics and labolatory investigations were recorded. Comparison between DR group and non-DR group was analyzed with Fischer’s exact test, chi square test, t-test and Mann-Whitney U test. Risk
factors for DR were determined by using multivariate logistic regression.
Results: There were 432 patients enrolled in the study, 63.7% were female. The prevalence of DR was 7.9% (34 cases). DR was categorized as mild in 21 cases, moderate in 9 and severe in 4 cases. Risk factors with DR were systolic blood pressure ≥130 mmHg (OR 5.8, 95% CI 1.9-14.8, p=0.003), HbA1C ≥7.5% (OR 4.1, 95% CI 1.2-14.4, p= 024) and fasting blood sugar ≥ 130 mg/dl (OR 3.6, 95% CI 1.2-10.8, p=0.021).
Conclusion: Systolic blood pressure, FBS and HbA1C were significant risk factors of retinopathy in type 2 diabetes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ต๊ะปัญญา ส. (2016). Risk Factors for Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes In Pai Hospital, Thailand. Lampang Medical Journal, 37(1), 24–32. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ/article/view/185920
Section
Original Article

References

1. Klein BE. Overview of epidemiologic studies of diabetic retinopathy. Ophthalmic Epidemiol 2007;14(4):179-83.
2. ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก. Diabetic macular edema management. วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 2550;2(1):60-7.
3. Stratton IM, Kohner EM, Aldington SJ, Turner RC, Holman RR, Manley SE, et al. UKPDS 50: risk factors for incidence and progression of retinopathy in type II diabetes over 6 years from diagnosis. Diabetologia. 2001;44(2):156-63.
4. สำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่. อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำปี. [อินเทอร์เน็ต]. 2558 [เข้าถึงเมื่อ 2559 พฤษภาคม 31]. เข้าถึงได้จาก http://www.nhso.info/cmi_service_indicator/report57.php
5. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแห่งประเทศไทย ปี 2557. กรุงเทพฯ:อรุณการพิมพ์; 2557.
6. Mekhasingharak N, Treeyawadkul S, Sawatdiwithayayong J, Supattanawong Y, Phruancharoen C, Ngowyutagon P, et al. Prevalence and risk factors associated with diabetic retinopathy in type-2 diabetic mellitus at six tambon health promoting hospital affiliated with Naresuan university hospital. Naresuan University Journal Science and Technology 2015; 23(3):35-45.
7. Chetthakul T, Deerochanawong C, Suwanwalaikorn S, Kosachunhanun N, Ngarmukos C, Rawdaree P, et al. Thailand diabetes registry project: prevalence of diabetic retinopathy and associated factors in type 2 diabetes mellitus. J Med Assoc Thai 2006;89 Suppl 1:S27-36.
8. อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข, กรรณิกา เอี่ยมอุดมสุข. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 2557;4(2):109-17.
9. วลัยพร ยติพูลสุข. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในจังหวัดแพร่. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551;17(ฉบับเพิ่มเติม 2):SII464-72.
10. โยธิน จินดาหลวง . ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานเขตเทศบาลเมืองตาก. พุทธชินราชเวชสาร 2552;26(1):53-61.
11. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complication in type 2 diabetes: UKPDS38. BMJ 1998;317(7160):703-13.
12. Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, Kowalski JW, Bek T, et al. Global prevalence and major risk factors of diabetic retinopathy. Diabetes Care 2012;35(3):556-64.
13. ขวัญเรือน วรเตชะ. ปัจจัยทางเมตะบอลิกที่มีผลต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 2554;1:10-23.
14. สมพร ปิยมาตย์, เบญจา มุกตพันธุ์, สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด. Khon Kaen University Graduate Reseaech Conference 2014 [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 2559 พฤษภาคม 31]:[หน้า 1733-9]. เข้าถึงได้จาก https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/mmp74.pdf
15. พราวมาศ วิมลธรรม, นิรมล เมืองโสม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะจอประสาทตาผิดปกติจากเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556;6(3):93-101.
16. อนุพจน์ สมภพสกุล, ยุพเยาว์ เอื้ออารยาภรณ์, พนม สุขจันทร์, ปวริศ หะยีอามะ, ฟาดีละห์ เจ๊ะสนิ, กรชนก ตั้งนภาดล และคณะ. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลสงขลา. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2555;4:29-43.
17. van Leiden HA, Dekker JM, Moll AC, Nijpels G, Heine RJ, Bouter LM, et al. Blood pressure, lipids, and obesity are associated with retinopathy: the hoorn study. Diabetes Care 2002;25(8):1320-5.
18. Cheung N, Wong TY. Obesity and eye diseases. Surv Ophthalmol 2007;52(2):180-95.
19. Rodriguez-Poncelas A, Miravet-Jimenez S, Casellas A, Barrot-De La Puente JF, Franch-Nadal J, Lopez-Simarro F, et al. Prevalence of diabetic retinopathy in individuals with type 2 diabetes who had recorded diabetic retinopathy from retinal photographs in Catalonia (Spain). Br J Ophthalmol 2015;99(12):1628-33.
20. Tapp RJ, Shaw JE, Harper CA, de Courten MP, Balkau B, McCarty DJ, et al. The prevalence of and factors associated with diabetic retinopathy in the Australian population. Diabetes Care 2003;26(6):1731-7.
21. Wong TY, Cheung N, Tay WT, Wang JJ, Aung T, Saw SM, et al. Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy: the Singapore Malay Eye Study. Ophthalmology 2008;115(11):1869-75.