วารสารกระบี่เวชสาร ISSN: 2539-6897 รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทย์พยาบาลนักวิชาการรวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลกระบี่และเป็นการส่งเสริมให้มีเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

Vol. 6 No. 2 (2023): July-December 2023

Published: 2023-12-01

View All Issues

ISSN: 2539-6897 (Print)