นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการของแพทย์พยาบาลนักวิชาการรวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและบุคลากรทั่วไปทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลกระบี่และเป็นการส่งเสริมให้มีเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข  

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความนิพนธ์ต้นฉบับจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ : นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article), รายงานผู้ป่วย (Case Report), บทความฟื้นวิชา/ทบทวนวรรณกรรม (Review Article), ปกิณกะ (Miscellaneous)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :    วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

เจ้าของวารสาร :   โรงพยาบาลกระบี่