ที่ปรึกษา

นายปพน  ดีไชยเศรษฐ                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่                  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

 

คณะกรรมการอำนวยการ

นายสุรัตน์   ตันติทวีวรกุล                 นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                   โรงพยาบาลกระบี่

นายสมบูรณ์  บุญกิตติชัยพันธ์            นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นางนงลักษณ์  ลีลาสุธานนท์              นักวิชาการสาธารณชำนาญการพิเศษ               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายวสิน  เทียนกิ่งแก้ว                     ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ                                   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายดำริห์  ประคีตะวาทิ                  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ               สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายธีรศักดิ์  อุดมศรี                       นายแพทย์เชี่ยวชาญ                                   โรงพยาบาลกระบี่

นางลัดดาวัลย์  ปลอดฤทธิ์                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                   โรงพยาบาลกระบี่

นางสาวผ่องพรรณ  ถนอมศรีมงคล     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ                          โรงพยาบาลกระบี่

นายพันธุ์ศักดิ์  สังข์สัพพันธ์               ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ                         โรงพยาบาลกระบี่

นายสัญญา  สุระ                            นายแพทย์ชำนาญการ                                 โรงพยาบาลกระบี่

นางสุธาสินี  ถิระพร                                    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ            โรงพยาบาลกระบี่

 

บรรณาธิการ

นางศุภมาส

พันธ์เชย

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลกระบี่

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

นางสาวผ่องพรรณ

ถนอมศรีมงคล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกระบี่

นายสัญญา

สุระ

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลกระบี่

นายปฐม

สกลกิติวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลกระบี่

นายประวิตร

แย้มพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

นายบุญเรือง

ขาวนวล

อาจารย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

นายไพสิฐ

บุณยะกวี

วิทยาการชำนาญการ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง

นายคเชนทร์

บุญรอด

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

นางสาวศิริสุข

วรรณศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

นายอาทิตย์

นางสาวกันตินันท์  

บุญรอดชู

เพียสุพรรณ    

อาจารย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสุธาสินี

ถิระพร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกระบี่

นางสาวอรพรรณ

เดชสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกระบี่

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดทำวารสาร

นางสาวโสภา

วังบุญคง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

โรงพยาบาลกระบี่

นายวรพงศ์

นางสาววรรณธพร      

เรืองสงค์

สายนุ้ย                  

เภสัชกรชำนาญการ

เภสัชกรปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลกระบี่

นางสาวอัจจิมา

ชนะกุล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลกระบี่

นางสาวสรชา

นายอนันต์          

แสงจันทร์

เครือยศ

นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โรงพยาบาลกระบี่

โรงพยาบาลกระบี่

นางฤธิชา

หมวดทอง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

โรงพยาบาลกระบี่

นางสาวนีรนุช

ขุนรักษา

บรรณารักษ์

โรงพยาบาลกระบี่