Published: 2020-05-07

คณะผู้จัดทำ

Journal of Thai Traditional Alternative Medicine

2

บรรณาธิการแถลง

Journal of Thai Traditional Alternative Medicine

5

กายหายไข้ ใจหายทุกข์

ชูฤทธิ์ เต็งไตรสรณ์, พระครรชิต คุณวโร, พัชรา สุนทรารชุน, ดนัย ดวงภุมเมศร์

35-44