คณะผู้จัดทำ

1. ศาสตราจารย์ดร. นายแพทย์สมชัย  บวรกิตติ  

ที่ปรึกษา

ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา

2. นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ

ที่ปรึกษา

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3. นายแพทย์สรรพงศ์  ฤทธิรักษา

บรรณาธิการบริหาร

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4. นายแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน  

บรรณาธิการ

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์

5. ดร. ภญ. อัญชลี  จูฑะพุทธิ

บรรณาธิการรอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6. ดร. รัชนี  จันทร์เกษ

บรรณาธิการรอง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7. รศ. ดร. ภญ. จิราพร  ลิ้มปานานนท์

กองบรรณาธิการ

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. รศ. ดร. ประสิทธิ์  ลีระพันธ์

กองบรรณาธิการ

นักวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์

9. รศ. ดร. ภก. สนั่น  ศุภธีรสกุล

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10. รศ. ดร. ภก. ธงชัย  สุขเศวต

กองบรรณาธิการ

คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11. รศ. ดร. นพ. ประวิทย์  อัครเสรีนนท์

กองบรรณาธิการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

12. นายแพทย์ประพจน์  เภตรากาศ

กองบรรณาธิการ

นักวิชาการด้านเวชศาสตร์ชุมชน

13. ดร. อุษา  กลิ่นหอม

กองบรรณาธิการ

นักวิชาการด้านชีววิทยา

14. ภญ.เย็นจิตร           เตชะดำรงสิน

กองบรรณาธิการ

คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

15. นางสาวรุจินาถ        อรรถสิษฐ

กองบรรณาธิการ

นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

16. ดร.ภก.ยงศักดิ์         ตันติปิฎก

กองบรรณาธิการ

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

17. ผศ.ดร.กุสุมา            ศรียากูล

กองบรรณาธิการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส

18. ดร.ภญ.สุภัททรา      รังสิมาการ

กองบรรณาธิการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

19. ดร.ภญ.มณฑกา       ธีรชัยสกุล

กองบรรณาธิการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

20. ดร.ภญ.ดวงแก้ว  ปัญญาภู

กองบรรณาธิการ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

21. ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว

กองบรรณาธิการ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

22. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.พญ.สมบูรณ์ เกียรตินันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

24. ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรชยันต์ พิเชียรสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

25. รศ.ดร.นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

26. รศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

27. รศ.ดร.เภสัชกรหญิงศรีจันทร์ พรจิราศิลป์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

28. รศ.ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

29. รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเภสัชศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

30. รศ.ดร.วิชัย  อึงพินิจพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

31. รศ.ดร.นายแพทย์ศุภนิต ทีฆชุณหเถียร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

33. รศ.ดร.สุนันทา โอศิริ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

34. ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

35. เภสัชกรหญิงปราณี ชวลิตธำรง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ เวชวิฐาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

37. นายนรินทร์ ทิมา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์

207/23/1 หมู่ที่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

38. นางสาวเพ็ญศรี จิตรนำทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการด้านสถิติ

53/97 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

39. นายภาณุพงษ์  พนมวัน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

40. นายแพทย์ประพันธ์  พงศ์คณิตานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

41. นายแพทย์รุ่งวิทย์  เหราบัตย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงพยาบาลชลบุรี

42. นายแพทย์ศุภมิตรชุ ณ ห์สุทธิวัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

43. นายกวี  คงภักดีพงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันโยคะวิชาการ

44. แพทย์อายุรวัยธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

แพทย์อายุรเวท

45. นายแพทย์ธวัช  บูรณถาวรสม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นักวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน

46. นายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

47. นางพรทิพย์  เติมวิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

48. นางเอื้อกานต์  วรไพฑูรย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

49. ​​แพทย์แผนไทยประยุกต์มาลา  สร้อยสำโรง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก