Contact

กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

E-mail: chantra.i@dtam.mail.go.th

Principal Contact

Rutchanee Chantraket
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
Phone 02-149-5696

Support Contact

Rutchanee Chantraket
Phone 02-149-5696