Volume 19, No. 2, December 2019

ISSN : 1513-7201 (Print)
ISSN : 2672-927X (Online)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
ชาติ และระดับนานาชาติ
4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขต
1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

 **************************************************************************

V19N2.png

2_750x750_01.jpg

 **************************************************************************

บรรณาธิการแถลง


     สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร บรรณาธิการใหม่ของวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา โดยเข้ารับตาแหน่งตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 ของวารสารนี้ค่ะ ในฐานะ บ.ก.คน ใหม่ ดิฉันมีความภูมิใจที่วารสารฯของเราได้รับการรับรองคุณภาพของ TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 อย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้การดาเนินการจัดทาวารสารฯ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเห็น ควรให้ทางวารสาร ฯ เก็บค่าลงตีพิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่่านสามารถเข้า ไปดูรายละเอียดนี้ได้ในหน้าเว็บไซต์(https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST/article/view/200286/140025) ในอนาคตกองบรรณาธิการมีนโยบายในการตอบรับการตีพิมพ์ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ดีฉันหวังเป็น อย่างยิ่งว่านักวิจัยและผู้สนใจจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับสากลได้ และขอขอบพระคุณผู้ นิพนธ์ทุกท่านที่ได้ส่งบทความเข้ามา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ช่วยประเมินบทความทำให้วารสารมีคุณภาพยิ่งขึ้น สุดท้ายดิฉันขอขอบพระคุณทางบริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษัท เกรท กู้ดดี้เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ที่ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาวารสารฯ ฉบับนี้


ผศ.ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
Published: 2019-12-19

Letter from the editor & Content

Articles