Ethics

มาตรฐานทางจริยธรรมของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

จริยธรรมการเผยแพร่บทความ

            บทความที่ต้องการเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานั้น หากมีความเกี่ยวข้องในการทำวิจัยในคน ผู้แต่งต้องแนบเอกสารรับรองการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของหน่วยงาน หรือมีเลขระบุการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยของหน่วยงานอย่างชัดเจน

            บทความที่ส่งมารับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอ่านมาก่อน หรือส่งไปที่วารสารอื่นขณะที่ขั้นตอนการพิจารณายังไม่สิ้นสุด

            จริยธรรมการตีพิมพ์บทความเป็นตาม Committee on Publication Ethics (COPE) ซึ่งขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้แต่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และบรรณาธิการ

จริยธรรมของผู้แต่ง (Ethics of Authors)

            ผู้แต่งต้องส่งบทความนิพนธ์ต้นฉบับ (original work) หากการนำงานของผู้อื่นมาใช้ในบทความ ต้องอ้างอิงอย่างถูกต้อง และใส่ชื่องานที่อ้างอิงในเอกสารอ้างอิง (reference) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการคัดลอกบทความหรือ การ plagiarism ของบทความ

           ผู้แต่งต้องส่งบทความที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับ ต้องแสดงถึงการทำวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผลงานวิจัย ข้อมูลผลการวิจัย ต้องเป็นข้อมูลจริง ชัดเจน ไม่มีการสร้างข้อมูล หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ต้องการ  นอกจากนี้ การสรุปผลการวิจัย ต้องสืบเนื่องมาจากผลการวิจัย ไม่ใช้ความเห็นส่วนบุคคล

            ในการส่งบทความ ผู้แต่งต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนงานวิจัยและ conflict of interest (ถ้ามี)

จริยธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ (Ethics of Reviewers)

            ผู้พิจารณาบทความต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับบทความที่พิจารณาต่อบุคคลอื่น และไม่แสดงตัวว่าเป็นผู้พิจารณาบทความจนกว่าบทความจะได้รับการเผยแพร่  หากบทความไม่ได้รับการเผยแพร่ ผู้พิจารณาไม่สามารถอ้างอิงบทความดังกล่าวได้ ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้แต่ง โดยต้องดำเนินการผ่านบรรณาธิการ

            หากผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า อาจมี conflict of interest หลังจากได้รับบทความไปพิจารณาแล้ว  ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความควรแจ้งบรรณาธิการและปฏิเสธการพิจารณาบทความนั้นในทันที

            การพิจารณาบทความควรอยู่บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญของสาขา โดยพิจารณาว่าบทความมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างไร มีอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ในการนำเสนอผลการวิจัย และไม่ใช้ความเห็นส่วนตัว

            นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความควรมีข้อเสนอแนะให้ผู้แต่งที่ผู้แต่งสามารถนำไปแก้ไขปรับปรุงได้ หากมีการ acknowledge ผลงานวิจัยของผู้อื่นที่นำมาใช้ในบทความ และพบว่าผู้แต่งไม่ได้ทำการอ้างอิง ผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความควรแจ้งบรรณาธิการเมื่อพบว่าบทความมีความซ้ำซ้อนหรือคล้ายกับบทความอื่นที่ผู้พิจารณาเคยพบในบทความที่เผยแพร่มาก่อนหน้านี้

จริยธรรมของบรรณาธิการ (Ethics of Editors)

            เนื่องจากกระบวนการพิจารณาบทความของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นการพิจารณาบทความแบบ double-blind ดังนั้นบรรณาธิการต้องปิดบังรายชื่อผู้แต่ง และผู้พิจารณาเป็นความลับ  บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้เผยแพร่ ต้องไม่ถูกอ้างอิงจากบรรณาธิการเว้นแต่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์จากผู้แต่ง ข้อมูลใดๆที่เกียวข้องกับบทความต้องปกปิดเป็นความลับ

            ในกรณีที่บรรณาธิการมี conflict of interest ในกระบวนการพิจารณาบทความไม่ว่าจะเป็นในด้านใด  บรรณาธิการควรถอนตัวจากบทความนั้น และให้บรรณาธิการอื่นเป็นผู้ดูแลแทน

การตัดสินการเผยแพร่บทความ

            เมื่อได้รับผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้พิจารณาบทความครบแล้ว บรรณาธิการต้องตัดสินว่าจะเผยแพร่บทความหรือไม่จากผลการพิจารณา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงองค์ความรู้ที่ได้จากบทความ หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับบทความดังกล่าว

การคัดลอกบทความอื่น

            เมื่อบทความส่งเข้ามาในระบบวารสาร บทความจะถูกตรวจสอบการคัดลอกบทความอื่นโดย software Copy –Catch ในฐานข้อมูล หากพบว่าผลการตรวจสอบมีความคล้ายในสัดส่วนที่มากกับบทความอื่น (เช่นคัดลอกข้อความมาทั้งย่อหน้า) จะมีผลในการปฏิเสธการตีพิมพ์ในทันที  หากบทความมีความคล้ายบทความอื่นบางส่วน บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้แต่งปรับแก้ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

            ในกรณีที่พบความคล้ายกับผลงานผู้อื่นในระหว่างการพิจารณาบทความ บรรณาธิการจะทำการยับยั้งกระบวนการพิจารณา และจะขอคำอธิบายจากผู้แต่ง ซึ่งหากคำอธิบายไม่มีเหตุผลที่สมควร  บทความจะถูกปฏิเสธการเผยแพร่

            ในกรณีที่พบความคล้ายกับผลงานผู้อื่นภายหลังบทความได้เผยแพร่แล้ว บรรณาธิการจะดึงบทความออกจากวารสาร และประกาศในวารสารในทันทีว่าบทความถูกถอดออกจากวารสาร  นอกจากนี้บรรณาธิการจะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แต่งทุกคนในบทความนั้นถึงเหตุผลที่ต้องถอดบทความนั้นออกจากวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา