Archives

 • Volume 23, No. 2, 2023

  บรรณาธิการแถลง
       เรียน ท่านผู้อ่านและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทุกท่าน

       การกีฬาไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเติบโตขึ้นในระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่น้อยด้วย ขณะที่เราพบว่าการแข่งขันกีฬาเป็นการสร้างแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของเรา จึงไม่เพียงแต่เน้นที่การศึกษาและวิเคราะห์ผลงานทางกีฬาเท่านั้น แต่ยังสาคัญต่อการตีพิมพ์ทฤษฎีและวิจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทของกีฬา
       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 นี้ ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อรองรับความสนใจใคร่รู้จากหลายสาขาแขนง ทั้งจากนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการกีฬา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
       ในฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิจัยครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขา เช่น ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬา สรีรวิทยาการออกกาลังกาย การฝึกทางกีฬา เวชศาสตร์การออกกาลังกาย รวม 5 บทความ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวน 3 ท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาของท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ
       ขอขอบคุณผู้นิพนธ์บทความทุกท่าน ตลอดจนกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกลั่นกรองบทความ ด้วยความปรารถนาดีและเอาใจใส่ เพื่อให้วารสารฯมีพัฒนาการและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นไป และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยฯ จงอานวยพรปีใหม่ 2567 แด่ท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยเทอญ

  ขอแสดงความนับถือ
  รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • Volume 23, No. 1, 2023

            สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน วัน เวลาผ่านไป ไวเหมือนโกหก พบกันอีกครั้งนะคะ สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กรกฎคม 2566) ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของบทความ รวมถึงท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารฯ อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของวารสารตลอดเวลาที่ผ่านมา สำหรับเนื้อหาที่ผ่านการคัดสรรให้ลงตีพิมพ์ในวารสาร ฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยบทความวิชาการ 2 เรื่อง และบทความวิจัย 4 เรื่อง ซึ่งยังคงเข้มข้น และให้ความรู้ด้านงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่ท่านผู้อ่านในแง่มุมใหม่ ๆ เช่นเคย
            บทความทุกเรื่องยังได้ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอกจำนวน 3 ท่านเช่นเดิม  ซึ่งรายละเอียด   ของเนื้อหาที่น่าสนใจในฉบับนี้       ผู้อ่านสามารถอ่านหรือสืบค้นบทความของท่านผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการก็ยังมิได้หยุดยั้งการปรับปรุงพัฒนาวารสารให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านรูปแบบและคุณภาพ สาหรับท่านที่ต้องการส่งบทความ สามารถส่งได้ทั้งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบ ThaiJO และหากท่านมีข้อสอบถาม หรือเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สามารถส่งความเห็นของท่านมาที่อีเมล jsst.mu@gmail.com

                                                                                 รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
                                                                         บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

   

            วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

   

 • Volume 22, No.2, December 2022

       สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันอีกครั้งนะคะ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ได้มีการตีพิมพ์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 แล้วนะคะ ฉบับนี้ป็นฉบับที่ 2 (กรกฏาคม–ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของปีนี้ ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้ ขอบพระคุณท่านเจ้าของบทความ รวมถึงท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของวารสารตลอดเวลาที่ผ่านมา
       ขอเรียนให้ผู้นิพนธ์ทราบว่า บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ จำนวน 3 ท่าน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้นิพนธ์จะไม่ถูกเปิดเผย ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 ทั้งนีท่านสามารถส่งได้ทั้งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางระบบ ThaiJO หากท่านมีข้อสอบถาม หรือเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สามารถส่งความเห็นของท่านมาที่อีเมล jsst.mu@gmail.com
       ในวาระส่งท้ายปีเก่า 2565 และต้อนรับปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้กองบรรณาธิการวารสาร วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการกีฬา ขอร่วมอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สมหวัง มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จ และ ก้าวหน้าในการงานอาชีพตลอดไป


                                                                                                               
                                                                                                                รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
                                                                                                     บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ                                                                                                             

 • Volume 22, No. 1, 2022

  edit2-p-ad746aa4fed98f853fc42e160e2e54e8.png
       สวัสดีค่ะ ดิฉัน รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร ในฐานะบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความยินดีที่จะแจ้งผู้ประพันธ์ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ทางกองบรรณาธิการได้จัดทาวารสารในรูปแบบออนไลน์ (E-Journal) โดยหลังจากที่ท่านได้รับการตอบรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารของเรา บทความดังกล่าวจะปรากฏทางเว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST/index ทันที จึงทำให้บทความของท่านสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ และนำไปใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางกองบรรณาธิการมีการเพิ่มข้อปฏิบัติในการส่งบทความสำหรับตรวจสอบก่อนส่งเข้ามาในวารสาร เพื่อให้ทุกบทความมีองค์ประกอบครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น
       ทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้นิพันธ์ทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณภาพในแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬามายังวารสารของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิฯที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมาณ. ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารของเรามาโดยตลอด กองบรรณาธิการมีความคาดหวังว่าวารสารฯ จะสามารถก้าวสู่ฐานข้อมูลในระดับสากลได้ในไม่ช้า

       ตามที่ทางกองบก.วารสารฯ ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตราการค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความนั้น ทั้งนี้ทางกองบก.ขอแจ้งว่า จะขอเริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 22 เล่มที่ 1ฉบับเดือน กรกฎาคม พศ. 2565 เป็นต้นไปนะคะ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST/fee หรือสอบถามได้ที่ อีเมล์ jsst.mu@gmail.com
  ทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ได้ส่งบทความมายังวารสารฯของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมา ณ. ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารฯ มาโดยตลอด คณะทางานฯมีความตั้งใจที่จะเลือกสรรบทความที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาวารสารฯให้ก้าวสู่ฐานข้อมูลในระดับสากลต่อไป

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

       วารสารฉบับนี้ ก้าวสู่เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 1แล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัยนะคะ ทางคณะทางานฯจะคัดสรรผลงานที่ดีมานาเสนอต่อ ๆไปค่ะ ดิฉันขอเรียนแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างนะคะ เนื่องจากทางสมาคมของเรามีการปรับเปลี่ยนทีมบริหาร ดังนั้น เลขบัญชีในการชาระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจึงมีการปรับเปลี่ยนตามเช่นกันค่ะ โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดดังกล่าวได้ที่อีเมล์ jsst.mu@gmail.com นะคะ
       ในปัจจุบันวารสารมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น จึงต้องมีกระบวนการคัดกรองบทความที่มีคุณภาพของวารสารที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปด้วย เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพจริง ๆ ดิฉันจึงขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ได้ส่งบทความมายังวารสารฯของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมา ณ. ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารฯ มาโดยตลอดและจะพัฒนาวารสารฯให้ก้าวสู่ฐานข้อมูลในระดับสากลต่อไป

                                                                                                                            รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
                                                                                                     บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 • Volume 21,No. 2,Dec 2021

  edit2-p-ad746aa4fed98f853fc42e160e2e54e8.png     
      ลาทีปีเก่าพุทธศักราช 2564 และขอสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ล่วงหน้านะคะ วารสารฯของเราฉบับนี้ได้จัดทาเป็นเล่มที่ 2 สาหรับปีนี้แล้ว ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ให้ทุกท่าน ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปลอดภัยจากโควิด 19 ค่ะ
      ตามที่ทางกองบก.วารสารฯ ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตราการค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความนั้น ทั้งนี้ทางกองบก.ขอแจ้งว่า จะขอเริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 22 เล่มที่ 1ฉบับเดือน กรกฎาคม พศ. 2565 เป็นต้นไปนะคะ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST หรือสอบถามได้ที่ อีเมล์ jsst.mu@gmail.com
      ทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ได้ส่งบทความมายังวารสารฯของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมา ณ. ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารฯ มาโดยตลอด คณะทางานฯมีความตั้งใจที่จะเลือกสรรบทความที่มีคุณภาพ และจะพัฒนาวารสารฯให้ก้าวสู่ฐานข้อมูลในระดับสากลต่อไป

  รองศาสตราจารย์ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

 • Volume 21, No. 1, July 2021

            สวัสดีค่ะ ดิฉัน รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร ในฐานะบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีสวัสดีค่ะ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ฉบับนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 21แล้วนะคะ เปรียบได้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กาลังจะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ ในฐานะบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคนปัจจุบัน มีความยินดีอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันให้วารสาร ฯ มีความก้าวหน้าเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
            ทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณภาพมายังวารสารฯของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมา ณ ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารฯ ของเรามาโดยตลอด กองบรรณาธิการมีความคาดหวังว่าวารสารฯ จะสามารถก้าวสู่ฐานข้อมูลในระดับสากลได้ในไม่ช้า

  รองศาสตราจารย์ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

  21No1.jpg

 • Vol. 20 No. 2 (2020)

       สวัสดีค่ะ ดิฉัน รองศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร ในฐานะบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มีความยินดีที่จะแจ้งผู้ประพันธ์ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ทางกองบรรณาธิการได้จัดทาวารสารในรูปแบบออนไลน์ (E-Journal) โดยหลังจากที่ท่านได้รับการตอบรับบทความลงตีพิมพ์ในวารสารของเรา บทความดังกล่าวจะปรากฏทางเว็บไซต์ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JSST/index ทันที จึงทาให้บทความของท่านสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะ และนาไปใช้อ้างอิงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางกองบรรณาธิการมีการเพิ่มข้อปฏิบัติในการส่งบทความสำหรับตรวจสอบก่อนส่งเข้ามาในวารสาร เพื่อให้ทุกบทความมีองค์ประกอบครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น
      ทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณผู้นิพันธ์ทุกท่านที่ส่งบทความที่มีคุณภาพในแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬามายังวารสารของเรา และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิฯที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมาณ. ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารของเรามาโดยตลอด กองบรรณาธิการมีความคาดหวังว่าวารสารฯ จะสามารถก้าวสู่ฐานข้อมูลในระดับสากลได้ในไม่ช้า
                                                       
                                                                                                   รองศาสตราจารย์ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
                                                                                      บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

  20no2.jpg

 • Volume 20, No. 1, July 2020

  ISSN : 1513-7201 (Print)
  ISSN : 2672-927X (Online)

       วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2
       ในการนี้ทางกองบรรณาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอแจ้งว่าวารสารของเราจะทำการเผยแพร่บทความของท่านเป็นรูปแบบออนไลน์(Online edition) ทันทีเมื่อท่านได้รับการตอบรับและผ่านการตรวจสอบรูปแบบบทความ (Proofreading)เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้บทความของท่านสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

  **************************************************************************

  20v1.jpg

   

  **************************************************************************

  บรรณาธิการแถลง


  สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร ในฐานะบรรณาธิการของวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขอขอบคุณกองบรรณาธิการ และคณะกรรมการสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 20 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 สามารถเผยแพร่ออกมาได้ตามกำหนดเวลา แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ก็ตาม โดยเนื้อหาวารสารฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ (original article) จำนวนทั้งสิ้น 5 เรื่อง ซึ่งล้วนมีความน่าสนใจอย่างยิ่งทั้งนี้ดิฉันของแสดงความขอบพระคุณผู้นิพันธ์ทุกท่านที่ส่งผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในแวดวงวิทยาศาสตร์การกีฬามายังวารสารของเราอย่างต่อเนื่อง และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพบทความมาณ.ที่นี่ รวมทั้งท่านผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาโดยตลอด อันจะช่วยเป็นกำลังใจให้กองบรรณาธิการของเราปรับปรุงขั้นตอนและการดำเนินการในการตีพิมพ์เพื่อให้ผู้นิพนธ์ได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ


  ผศ.ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • Volume 19, No. 2, December 2019

  ISSN : 1513-7201 (Print)
  ISSN : 2672-927X (Online)

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 2

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

   **************************************************************************

  V19N2.png

  2_750x750_01.jpg

   **************************************************************************

  บรรณาธิการแถลง


       สวัสดีค่ะ ดิฉัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร บรรณาธิการใหม่ของวารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา โดยเข้ารับตาแหน่งตั้งแต่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 ของวารสารนี้ค่ะ ในฐานะ บ.ก.คน ใหม่ ดิฉันมีความภูมิใจที่วารสารฯของเราได้รับการรับรองคุณภาพของ TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 อย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อให้การดาเนินการจัดทาวารสารฯ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงเห็น ควรให้ทางวารสาร ฯ เก็บค่าลงตีพิมพ์ โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ท่่านสามารถเข้า ไปดูรายละเอียดนี้ได้ในหน้าเว็บไซต์(https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSST/article/view/200286/140025) ในอนาคตกองบรรณาธิการมีนโยบายในการตอบรับการตีพิมพ์ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ดีฉันหวังเป็น อย่างยิ่งว่านักวิจัยและผู้สนใจจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับสากลได้ และขอขอบพระคุณผู้ นิพนธ์ทุกท่านที่ได้ส่งบทความเข้ามา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ช่วยประเมินบทความทำให้วารสารมีคุณภาพยิ่งขึ้น สุดท้ายดิฉันขอขอบพระคุณทางบริษัท คอร์ เฮลท์ แอนด์ ฟิตเนส (ไทยแลนด์) จากัด และ บริษัท เกรท กู้ดดี้เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จำกัด ที่ได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการจัดทาวารสารฯ ฉบับนี้


  ผศ.ดร. อมรพันธ์ อัจจิมาพร
  บรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • Volume 19, No. 1, July 2019

  19-No1.jpg

  ISSN : 1513-7201 (Print)
  ISSN : 2672-927X (Online)

  2_750x750_01.jpg

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

   

1-10 of 27