ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ในจังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • ประภัสสร เรืองฤๅหาร -
  • วรินท์มาศ เกษทองมา
  • วุธิพงศ์ ภักดีกุล

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุ, กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2, แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ , โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในจังหวัดสกลนคร จำนวน 347 คน ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา : ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด สถิติเชิงอนุมาน : สถิติไคว์สแควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน ผลการวิจัยพบว่า

     1. พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ

     2. ปัจจัยระดับการศึกษา อาชีพ การเข้าถึงสถานบริการ การได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ และการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับการรับรู้ มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำมาก ความรู้มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ  และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rs= 0.169, rs= -0.203, rs = 0.217 ตามลำดับ)

     เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานอย่างถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เสริมสร้างการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพัฒนาต่อยอดไปยังกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ประชาชนทั่วไปต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al-Hanawi, M. K., Angawi, K., Alshareef, N., Qattan, A., Helmy, H. Z., Abudawood, Y.,… & Alsharqi, O. (2020).

Knowledge, attitude and practice toward COVID-19 among the public in the Kingdom of Saudi Arabia: a cross-

sectional study. Frontiers in public health, 8, 217.

Bode, B., Garrett, V., Messler, J., McFarland, R., Crowe, J., Booth, R., & Klonoff, D. C. (2020). Glycemic characteristics

and clinical outcomes of COVID-19 patients hospitalized in the United States. Journal of diabetes science and

technology, 14(4), 813-821.

Dattalo, P. (2008). Determining sample size: Balancing power, precision, and practicality. oxford university press.

Department of Disease Control. (2020). Guidelines for the Prevention of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) or

COVID-19 for the General Public and at Risk Groups. Retrieved October 15, 2021 from

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_protection _030164.pdf. (in Thai)

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University. (2020). Basic knowledge of COVID-19, part 1, COVID-

Disease, Infection, Illness, Care, Prevention of Infection and Infection. Infectious Disease Medicine and

Epidemiology. Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. Retrieved October 15, 2021 from

http://phoubon.in.th/covid-19.pdf. (in Thai)

Hussain, A., Bhowmik, B., & do Vale Moreira, N. C. (2020). COVID-19 and Diabetes: Knowledge in Progress. Diabetes

Research and Clinical Practice, 162, 108142.

Kedthongma, W. & Phakdeekul, W. (2022). Effects on Mental Health and Subjective Well-Being of Thai Marriages

with Foreigners During COVID-19 Pandemic. Positive Psychology and Wellbeing, 6(1), 863-870. (in Thai)

Liu, X. J., & Mesch, G. S. (2020). The Adoption of Preventive Behaviors During the COVID-19 Pandemic in China and

Israel. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7170.

Myla, I. (2021). The Relationship Between Motivation for Preventing COVID-19 and Receiving COVID-19 Vaccination

Services. Journal of the Office of Disease Prevention and Control No.10, Ubon Ratchathani Province, 19(2), 56-67.

(in Thai)

Order of the Centre for the Administration of the Situation due to the Outbreak of the Communicable Disease

Coronavirus 2019 (COVID-19). Retrieved May 30, 2021 from https://www.moicovid.com/. (in Thai)

Pansuma, D., & Boonraksa, P. (2018). Knowledge Attitudes and Preventive Behaviors Covid 19 of the people in Pru Yai

Sub-District, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province. Srinakarin Vejsan, 36(5), 597-604. (in Thai)

Phakdeekul, W. (2020). Teaching document of research methodology in public health. Kasetsart University. (in

Thai)

Poomwiset, P. (2011). Self-care behaviors of the elderly Nonthaburi Province. Ratchaphruek College. (in Thai)

Sakon Nakhon Provincial Public Health Office. (2021). Elderly and Chronic Disease Work. Retrieved March 30, 2021,

from https://snk.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php. (in Thai)

Sising, W. (2019). Factors Associated with Cervical Cancer Prevention Behaviors of Women at Risk, Somdet District,

Kalasin Province. (Master of Public Health), Kalasin University. (in Thai)

Soynahk, C., Kompayak, J., & Punthasee, P. (2018). A Study of Health Belief Model And The Risk of Type Diabetes in

Working Muslim Populations. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 19, 267. (in Thai)

Weerakajon, P., Khwanpichit, C., Nausuwan, K., & Singweerathum, N. (2021). Perception and Behavior in Prevention

of Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) of Personnel Working in the Medical Field Medical Center Southern

Border Provinces. Journal of Public Health and Health Sciences, 3(3), 106-117. (in Thai)

Zhong, B.-L., Luo, W., Li, H.-M., Zhang, Q.-Q., Liu, X.-G., Li, W.-T., & Li, Y. (2020). Knowledge, Attitudes, and Practices

Towards COVID-19 among Chinese Residents During the Rapid Rise Period of the COVID-19 Outbreak: a Quick

Online Cross-Sectional Survey. International Journal of Biological Sciences, 16(10), 1745.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-08

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย