ผลของโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรีต่อการไหลของน้ำนม และระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าของมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

ผู้แต่ง

  • กัญญาภัค ปลื้มใจ -
  • ศศิกานต์ กาละ
  • สุรีย์พร กฤษเจริญ

คำสำคัญ:

โปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนม, ฟังดนตรี, การไหลของน้ำนม, ระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้า, มารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรีต่อการไหลของน้ำนมและระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าของมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง จำนวน 50 ราย คัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด สุ่มเข้ากลุ่มโดยใช้โปรแกรมสุ่มในคอมพิวเตอร์ เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ 26 ราย และกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรี 24 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วน คือ      1) เครื่องมือที่ใช้ทดลองได้แก่ คู่มือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง โทรศัพท์มือถือที่บรรจุไฟล์ดนตรีบรรเลงพร้อมหูฟังไร้สาย 2) เครื่องมือที่ใช้กำกับการทดลอง ได้แก่ แบบบันทึกการฟังดนตรีผ่อนคลายด้วยตนเอง และ 3) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทึก 3 ชุด ได้แก่ 3.1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางสูติศาสตร์ 3.2) แบบประเมินการไหลของน้ำนม และ 3.3) แบบบันทึกระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้า โดยแบบประเมินการไหลของน้ำนมและแบบบันทึกระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.8 และ 1 ตามลำดับ แบบบันทึกระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของการสังเกตในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 10 ราย ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมติฐานโดยใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ วิธีบอนเฟอโรนี่เปรียบเทียบรายคู่และสถิติทีอิสระ

ผลการวิจัยพบว่า มารดากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรีมีคะแนนเฉลี่ยการไหลของน้ำนมในชั่วโมงที่ 24, 48, และ 72 ชั่วโมงหลังผ่าตัดคลอดมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F=504.08, p<.001) และมารดากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรียังมีระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าที่เร็วกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการพยาบาลตามปกติถึง 14 ชั่วโมง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001)

      จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรีช่วยส่งเสริมการไหลของน้ำนมและช่วยให้ระยะเวลาน้ำนมเต็มเต้าเร็วขึ้น พยาบาลจึงควรนำโปรแกรมส่งเสริมการสร้างน้ำนมร่วมกับฟังดนตรีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังผ่าตัดคลอด

References

Afshar, H. M., Hojjati, H., Sharif nia, H. S., Hojjati, H., Salmasi, E., & Arazi, S. (2014). The Effect Music Therapy on Anxiety and Pain in Mothers After Caesarean Section Surgery. Journal of Health And Care, 14(3), 16-22.

Baimonta, L., Nirattharadon, M., & Kamolwarin, S. (2015). The Effect of Promoting Breastfeeding Program on Maternal Breastfeeding and Milk Flow Women Experiencing Cesarean Section. Nursing Journal, 42(4), 65-75. (in Thai)

Chen, H. H., Lai, J. C., Hwang, S. J., Huang, N., Chou, Y. J., & Chien, L. Y. (2017). Understanding the Relationship Between Cesarean Birth and Stress, Anxiety, and Depression After Childbirth: A Nationwide Cohort Study. Birth (Berkeley, Calif.), 44(4), 369–376.

Erkaya, R., Turk, R., & Sakar, T. (2017). Determining Comfort Levels of Postpartum Women After Vaginal and Caesarean Birth. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 237, 1526-32.

Geethanjali. B., Adalarasu. K., & Jagannath. M. (2018). Music Induced Emotion and Music Processing in the Brain-a Review. Journal of clinical and Diagnostic Research, 12(1), VE01-VE03.

Gizzi, G., & Albi, E. (2017). The Music in the Brain Hemispheres. The EuroBiotech Journal, 1(4), 259-63.

Irani, M., Kordi, M., Tara, F., Bahrami, H. R., & Nejad, K. S. (2015). The Effect of Hand and Foot Massage on Post Cesarean Pain and Anxiety. Journal of Midwifery & Reproductive Health, 3(4), 465-71.

Isik, Y., Dag, Z. O., Tulmac, O. B., Pek, & Eren. (2016). Early Postpartum Lactation Effects of Cesarean and Vaginal birth. Ginekologia Polska, 87(6), 426-430.

Jeerasap, R., Phaiboonbunpot, N., & Panikom, S. (2010). Routes of Delivery and Onset of Lactation. Journal of Health Science, 19(2), 270-8. (in Thai)

John, H. M., Forster, D. A., Amir, L. H., & McLachlan, H. L. (2013). Prevalence and Outcomes of Breast Milk Expressing in Women with Healthy Term Infants: a Systematic Review. BioMed Central Pregnancy Childbirth, 13(212), 1-20.

Kala, S. (2018). Breastfeeding Support: Nurses’ Role. Songkhla: Chanmuang. (in Thai)

Khotsang, K., Sangin, S., & Chuahorm, U. (2016). The Effects of Lactational Program on Milk Secretion Time, Onset of Lactation and Breastfeeding Self-Efficacy in Mothers After Cesarean Section. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(1), 13-26. (in Thai)

Kittithanesuan, Y., Chiarakul, S., Kaewkungwal, J., & Poovorawan, Y. (2017). Effect of Music on Immediately Postpartum Lactation by Term Mothers After Giving Birth: a Randomized Controlled Trial. Journal of the Medical Association of Thailand, 100(8), 834-42. (in Thai)

Kruekaew J. (2014). Effect of Reiki Therapeutic Nursing Program on Comfort among Postpartum Mothers with Cesarean Delivery. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Nursing Science in Midwifery, Prince of Songkhla University (in Thai)

Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2016). Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession (8th ed.). United States of America: Elsevier.

Masae, M. (2018). Effect of Self-Breast Massage Program on Milk Ejection of First-Time Mothers. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Nursing Science in Midwifery, Prince of Songkhla University. (in Thai)

Mirahmadizadeh, A., Moradi, F., Zahmatkesh, S., Abasi, A., Salari A., Hassanipour, S., & Mokhtari, A. M. (2020). Evaluation of Breastfeeding Patterns in the First 24 h of life and Associated Factors in South of Iran: a Cross-Sectional Study. Clinical Epidemiology and Global Health, 8(1), 33-37.

Permpech, R., & Butsripoom, B. (2016). The Effect of Music Therapy on Anxiety Level in Patients Under Going Caesarean Section. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 17(3), 34-43. (in Thai)

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence For Nursing Practice (9th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins.

Ritmun, N., & Inthasorn, A. (2012). Effect of Positioning Breastfeeding on Pain Level and Latch-on for Cesarean Patients. Songklanagarind Journal Nursing, 32(3), 37-50. (in Thai)

Topothai, C., & Tangcharoensathien, V. (2021). Achieving Global Targets on Breastfeeding in Thailand: Gap Analysis and Solutions. International Breastfeeding Journal, 16(38), 1-10.

Sinsuksai, N., Nuampa, S., & Chanprapah, P. (2017). Factors Predicting 6-Month-Exclusive Breastfeeding in Mothers with Cesarean Section. Nursing Science Journal of Thailand, 35(1), 14-22. (in Thai)

Trainapakul, C., Chaiyawattana, M., Kanavitoon, W., Tiumtaogerd, R., Naka, S., Mitrniyodom, W., & Panlap, S. (2010). Effect of Milk Ejection Performance of Postpartum Mothers After Breasts Massage and Compression with Mini Hot Bag and Herbal Compress. Journal of Nursing and Education, 3(3), 75-91. (in Thai)

Varişoğlu, Y., & Satilmiş, I. G. (2020). The Effects of Listening to Music on Breast Milk Production by Mothers of Premature Newborns in the Neonatal Intensive Care Unit: a Randomized Controlled Study. Breastfeed Medicine, 15(7), 465-70.

Vittner, D., McGrath, J., Robinson, J., Lawhon, G., Cusson, R., Eisenfeld, L., Walsh, S., Young, E., & Cong, X. (2018). Increase in oxytocin from skin-to-skin contact enhances development of Parent-Infant Relationship. Biological Research For Nursing, 20(1), 54-62.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-25

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย