ประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาลที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ผู้แต่ง

  • เปรมฤดี ศรีวิชัย นิสิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  • สันติ บูรณะชาติ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  • สมบัติ นพรัก วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  • น้ำฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพ, ความยั่งยืน, อาจารย์พยาบาล, วิทยาลัยพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรนนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาล และความยั่งยืนของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2) ศึกษาอิทธิพลของประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาลที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาจารย์พยาบาล จำนวน 272 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล ประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาล และความยั่งยืนของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (M=4.38, SD=0.63)

2. ความยั่งยืนของวิทยาลัยพยาบาล ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (M=4.27, SD=0.71)

3. ปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีดังนี้ ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ทัศนคติ และสุขภาพ ด้านความพยายามในการทำงาน มี 2 ปัจจัย ได้แก่ การสำรวจตนเอง และปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง ด้านสภาพแวดล้อมของบุคคล มี 4 ปัจจัย ได้แก่ การจัดการความรู้ ขีดความสามารถและอัตรากำลังของบุคลากร ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และบรรยากาศการทำงานของบุคลากร ซึ่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 66.90

ดังนั้น ผู้บริหารควรพัฒนาปัจจัยประสิทธิภาพอาจารย์พยาบาลที่มีอิทธิพลทำนายความยั่งยืนของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akarathitipong, J. (2013). Human Resorce Development. Pranakhonsiayutthaya: Faculty of Management Science Pranakhonsiayutthaya Rajabhat University, Ayutthay. (in Thai)

Chidthong, P., & Kosito P. (2017). The Role of Teachers in Promoting Learning Skills in the 21st Century for THAI Graduates. Phikanate Journal, 13(1), 1-11. (in Thai)

Choatmanee, S. (2011). Modern KM Application in Business Management. Bangkok: National Productivity Institute. (in Thai)

Hair, F.J., Black, C.W., Babin, J.B, & Anderson, E.R. (2019). Multivariate Data Analysis 7th ed. New Jersey: Pearson Education.

Koompai, S. (2010). Comparison Among Organizational Cultures Affecting Organizational Effectiveness: A Case Study of Thailand’s Public Enterprises. Doctor of Public Administration. Bangkok: National Institute of Development Administration.

Lawrence. (2005). Barriers to Organizational Learning: An Integration of Theory and Research. Academy of Management Review, 30, 180-191.

Lucksana, S. (2009). Efficiency Development. (4th edition.) Bangkok: Faculty of Management Science, Suan Sunundha Rajabhat University. (in Thai)

Office of the Higher Education Commission. (2015). Education; Criteria for Performance Excellence 2015-2018. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Company Limited. (in Thai)

Pender, N. J. (1966). Health Promotion in Nursing Practice. (3rd edition.) Norwalk: Connectcut: Appleton & Lange.

Phaopan, D. & Foosiri, P. (2013). A Tudy of Job Description and Attitude that Effect on Employee Engagement for Supporting Staff. Journal of Finance, Investment, Marketing and Business Management, 3(4), 135-147. (in Thai)

Poempon, K. (2009). Developing Work Efficiency. Bangkok: Boonsiri Printing Co., Ltd. (in Thai)

Rungruangkul, P. & Laohakosol, W. (2018). Factors Affecting Sustainable Human Resource Development for Real Estate Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, 4(1), 29-43. (in Thai)

Satthum, D. (2019). Organizational Climate and Organizational Support Affecting the Performance of Public Health Personnel Under the Primary Care Quality and Outcome Framework at Sub-District Health Promoting Hospital in Chaiyaphum Province. KKU Journal for Public Health Research, 12(1), 41-50. (in Thai)

Sriplung. T. (2013). Future of Human Resources with the Creation of Business Sustainability. Journal of HR Intelligence, 8(1), 68-73. (in Thai)

Thirawanutpong, P. & Bunprom. (2017). Development the Potential of Teacher in Higher Education Institutions. SKRU Academic Journal, 8(1), 33-40. (in Thai)

Turner, K. (2015). Quality of Working Life and Related Factors of Nurse Educators at Central Network 1 Nursing Colleges of Praboromarajchanok Institute. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(3), 184-198. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-29

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย