ประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพในการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

ผู้แต่ง

  • สมดี อนันต์ปฏิเวธ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  • อารีย์ ชูศักดิ์ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
  • เกศยุพี วัฒนะธนากร สถาบันราชานุกูล

คำสำคัญ:

ประสบการณ์พยาบาลวิชาชีพ, ปัญหาพฤติกรรม, เด็กออทิสติก, การวิจัยเชิงคุณภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงคุณภาพเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก ผู้ให้ข้อมูลหลัก เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลและจัดการกับปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จำนวน 11 ราย เลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกและบันทึกเทป และนำข้อมูลที่ได้มาถอดเทปแบบคำต่อคำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามวิธีการของแวน มาเนน ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกมี 4 ประเด็นหลักดังนี้ 1) การปรับเปลี่ยนปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติกให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 2) การพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดีของพยาบาลวิชาชีพ 3) การจัดการช่วยเหลือในเชิงระบบบริการสุขภาพ และ 4) การส่งเสริมความเข้าใจและความสามารถของผู้ปกครองและครูในการจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก

ผลวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลและจัดการปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติกและครอบครัวได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Annells, M. (1996). Hermeneutic Phenomenology: Philosophical Perspectives and Current Use in Nursing Research. Retrieved November 2, 2017 from http://www.Phenomenologyonline.com.

Benner, P. (1984). Novice to Expert: Excellence and Power in Clinical Nursing Practice. Menlo Park CA: Addison-Wesly.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2019). Facts About CDC’s Autism and Developmental Disabilities Monitoring (ADDM) Network. Retrieved October 10, 2019 from http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/materials/addm-factsheet.html.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2020). Annual Report of the DMH, fiscal Year 2020. Bangkok: Lamom Co., Ltd. (in Thai)

Department of Nursing, Yuwaprasart Waithayoprathum Child Psychiatric Hospital. (2020). Analysis Report of Competence for Registered Nurses for the Year 2020. Samutprakan, Yuwaprasart Waithayoprathum Child Psychiatric Hospital. (in Thai)

Guan, J., & Li, G. (2017). Injury Mortality in Individuals With Autism. AJPH, 107, 791-793.

Johnson, N. L., & Rodriguez, D. Children with Autism Spectrum Disorder at a Pediatric Hospital: a Systematic Review of the Literature. (2013). Retrieved September, 2017 from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23926752/.

Morse, J. M. (1991). “Strategies for sampling. In Morse, J. M.” Qualitative Nursing Research: A Contemporary Dialogue, Rev ed. (pp. 127-145). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

Muenphet, S., Hongchayangkool, K., Amorn Rodklai, A., Sornsrivichai, V., & Balthip, K. (2021). The Participatory Care for People with autism using the Innovative Care for Chronic Condition framework, Hatyai, Songkhla. Journal of Ratchasuda College, 17(2), 34-48. (in Thai)

Phaengphomma, N., Yunibhand, J., & Upasen, R. (2019). The Effect of Behavior Therapy with Family Involvement on Aggressive Behavior of Autistic Children. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 33(2), 91-104. (in Thai)

Phanthaphak, D., & Chandarasiri, P. (2013). Stress Level and Related Factors in Parents of Autistic Children at Outpatient Department, Rajanukul Institute. Chula Med J, 57(2), 223-238. (in Thai)

Pradujphongpetch, J., Lumkum, S., Sukpitag, K., Phoommisittiporn, A., Changpinit, S., & Jaingam, S. (2021). A Study of Behavior Problems in Children with Autism of Superkids Phitsanulok School. PSRU, 15(1), 223-238. (in Thai)

Pramotayakun, P., & Piyathamvarakul, S. (2020). The adjustment of Unwanted Behavior of Autistic Child by Token Reinforcement. Lawarath Social E-Journal, 2(1), 77-85. (in Thai)

Rooth, E., & Olinder, A. L. (2016). Nurses’ Experiences of Giving Care to Children with Autistic Spectrum Disorder Within Somatic Emergency Care. ST Journal Paediatrics, 1(1), 1-11.

Sittiyos, K. & Chaiyakit, M. (2014). The Development of Autistic’s Guardians Competency in Behavior Modification for Autistic. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities, 12(15), 4-20. (in Thai)

Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2016). Qualitative Research in Nursing. (5th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Uanlum, T., & Phaenphomma, N. (2020). Nursing Care for Autistic Children with Aggressive Behavior. Mahasarakham Hospital Journal, 17(2), 68-76. (in Thai)

van Manen, M. (1990). Research Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy. London: The Althouse Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-06

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)