ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการชี้นำาตนเอง : กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล ที่เรียนรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

Effects of Web-Based Instruction on ICT skills and Self-Directed Learning Readiness : a case study among nursing students who studied Family and Community Health Nursing II course at Boromarajonnani College of Nursing, Phayao.

ผู้แต่ง

  • ดลนภา ไชยสมบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • สุทธินี มหามิตร วงค์แสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
  • แดนชัย ชอบจิตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

คำสำคัญ:

บทเรียนผ่านเว็บ, นักศึกษาพยาบาล, ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อบทคัดย่อการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (a one group pre-posttest quasi-experiment) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน ผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง (Self-Directed Learning Readiness) และ ต่อความรู้ ในการวนิจฉัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาลชนปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา ซึ่งเรียนในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 จำนวน 106 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบประเมินทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบประเมินความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย การชี้นำตนเอง แบบวัดความรู้ในการวินิจฉัยชุมชน ก่อนและหลังการเรียน และแบบประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเอง และความรู้ในการวินิจฉัยชุมชน ใช้สถิติแบบ Dependent t-test ผลการวิจัยพบว่า คะแนนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความพร้อมในการเรียน รู้ด้วยการชี้นำตนเองของนักศึกษาที่เรียน และคะแนนความรู้ในการวินจฉัยชุมชน ของนักศึกษาหลัง การเรียนโดยใช้บทเรียนผานเว็บเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (WBI) โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  (mean = 4.23, SD = 0.43)  นักศึกษาได้สะท้อนคิดว่า การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บเป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เนื่องจากมีความทันสมัย รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ แต่อย่างไรก็ตาม ระบบอินเทอร์เน็ตบางครั้งช้าเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้และสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ มีความต่างกันจึงเป็นอุปสรรคในการเรียน การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลย  สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES
1. Laohajarussang,T. Web-based Instruction: Innovation for Developing Education Quality.Journal of Education, 2001;28:87–94. (in Thai)
2. Bellanca, J., Brandt, R., editors. 21st Century Skills: Rethinking How Students Learn.2nd ed. Translated by Wongkitrungreung, W., Jittrareuk, A. Bangkok: Open Word, 2010. (in Thai).
3. Trilling, R., Fadel, C. 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
4. Garrison, D.R. Self-directed Learning: toward A Comprehensive Model. Adult Education Quarterly, 1997; 1:16-8.
5. Silanoi, L., Tungkasamith, A. Teaching Development Using Project Based Learning. Khon Kaen: Education Department, Khon Kaen University,
2010. (in Thai)
6. Panich, W. Method of Enhancing Learning in 21 st Century Skills. Bangkok: Sodsrisarid Foundation, 2012. (in Thai)
7. Sutthirat, C. 80 Educational Innovation based on Student-centered. Bangkok: Danex Intercorporation, 2009. (in Thai)
8. Kulsirisawat, S. The Level of Self-directed Learning Readiness among Students at College of Agriculture, Department of Vocation Education, [Thesis for Master of Arts]. Bangkok: Kasetsart University,
1994. (in Thai)
9. Gulielmino, LM. Development of the Self-directed Learning Readiness Scale [Dissertation]. Georgia: University of Georgia, 1997.
10. Chaikoolvatana, AP., Haddawy, P. The Development of a Computer Based Learning (CBL) Program in Diabetes Management. J Med Assoc Thai,
2006;89:1742-48.
11. Katesingh, W. Mean and Interpretation. Journal of Educational Research, 1995; 18(3):8-11.(in Thai)
12. Kwannak, J, Srisompun, J. The Development of WBI on Computer Assisted Instruction Course using Problem- based Learning and Demonstration Techniques. RMUTP Research Journal,
2013;Special Issue:S72-85.
13. Pankaew, K. Development of Web- based Instruction Model using Knowledge Management Process to Develop Self-directed Learning Ability of Undergraduate Student. International Journal of Education, 2010; 33:62-71.
14. Sirirut,N. Method to Design and Develop lesson Plan:E-Learning. National Institute for Development of Teachers, Faculty, Staff and Educational Personnel (NIDTEP) Office of the Permanent Secretary,Ministry of Education. Bangkok, 2006. (in Thai)
15. Eungwattana, S., Boonchiang, W., Narinm, R., Teunrat, W. Development of learning and teaching using CAI in subject 551492, Community Nursing II: Home visit. Journal of Nursing Education
2007;18(1):79-87. (in Thai).
16. Namakankun, A., Sakulpan, S., Wisetkul, N., Laohajarussang, T. CAI program for health counseling. Nursing Journal
2009;36(2):14-23. (in Thai).
17. Peungchompoo W, Panuthai S. Developing of the learning and teaching with E-learning model for undergraduate nursing students in a Gerontological Nursing Course. Nursing Journal 2014;
41 (Suppl November): S11-25.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-10-29

ฉบับ

บท

Research Articles; บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)