กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) ต่อการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการชี้นำาตนเอง : กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล ที่เรียนรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล