เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขเป็นวารสารในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Center: TCI Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านการพยาบาล การผดุงครรภ์ การศึกษาพยาบาล และสุขภาพ

2.เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการของพยาบาล อาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพ

3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรทางสุขภาพทั่ประเทศ
กำหนดการออกวารสาร

วารสารการพยาบาลและการศึกษา  เป็นวารสารราย 3 เดือน กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ ดังนี้

                 ฉบับที่ 1 เดือน     มกราคม - มีนาคม
                 ฉบับที่ 2 เดือน     เมษายน - มิถุนายน
                 ฉบับที่ 3 เดือน     กรกฎาคม - กันยายน
                 ฉบับที่ 4 เดือน     ตุลาคม - ธันวาคม

Announcements

ประกาศรับบทความ และการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์

2022-10-14

เรียน ผู้แต่งบทความ

เริ่มรับบทความตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเรียนจ้างว่าบทความที่ตีพิมพ์ในปี 65 เป็นต้นไป จะมีการเก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำการแจ้งจำนวนไปอีกครั้ง

กองการจัดการวารสาร

Read more about ประกาศรับบทความ และการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (2022): ตุลาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-21

Research Articles; บทความวิจัย

Academic Articles; บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci