เผยแพร่แล้ว: 2017-12-31

พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์และสื่อสังคมของผู้สูงอายุตามระดับการรับรู้ภาวะสุขภาพ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, จันทิมา เขียวแก้ว, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, เนติยา แจ่มทิม, วรนาถ พรหมศวร

12-22

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปรางค์ จักรไชย, พิมพ์พิศา ธนากรกลโกฐ์

23-32

ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัยหรือชายวัยทอง

ยศศักดิ์ สกุลไชยกร, วารุณี มีหลาย, จุไรรัตน์ วัชรอาสน์

33-42

ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชายกับเพื่อนหญิง: การวิเคราะห์อภิมาน

สุนีย์ กันแจ่ม, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, อนามัย เทศกะทึก, วนัสรา เชาวน์นิยม

64-73