ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน

Main Article Content

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์
ปรางค์ จักรไชย
พิมพ์พิศา ธนากรกลโกฐ์

Abstract

บทคัดย่อ


                  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จากปัจจัยนำปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมต่อการบริโภคอาหารที่ทำให้น้ำหนักเกินเกณฑ์ โดยศึกษาจากผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชนตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีจำนวน 160 คน ซึ่งเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์หาปัจจัยที่ร่วมกันทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุมีน้ำหนักเกินเกณฑ์โดยวิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน


                  ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารและปัจจัยเอื้อ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.563 และ 0.685 ตามลำดับ) และสามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ได้ร้อยละ 53.30 (R2 = 0.533) ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรในทีมสุขภาพวางแผนพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ และเน้นด้านความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และปัจจัยเอื้อที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องสัดส่วนของอาหารประเภทข้าวและแป้งที่ควรรับประทานต่อวัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไชยสังข์พ., จักรไชยป., & ธนากรกลโกฐ์พ. (2017). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ในชุมชน. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 11(Supplement), 23-32. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/107902
Section
นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Articles)