Published: 2018-04-27

บทบรรณาธิการ

วีณา จีระแพทย์

-

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ

ชวภณ สารข้าวคำ, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

1-10

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

นารี ญาณิสสร, จิราวรรณ กล่อมเมฆ, สาวิกา ใจบริสุทธิกุล, สมศรี รัตนปริยานุช, พฤกษาชาติ พิบูลธนาวณิช

48-58