ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง และการสร้างเสริมทักษะชีวิตต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยง การมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่นหญิงกลุ่มเสี่ยงทางเพศ

Main Article Content

ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
เปรมวดี คฤหเดช
อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
ผ่องศรี สวยสม

Abstract

Purpose: The study aimed to compare confidence in abstinence and pregnancy prevention among sexually at-risk early secondary school female students before and after applying self-efficacy theory and life skill enhancement program.
Design: Quasi-experimental research, pre/post one-group experimental design. Methods: The sample consisted of 306 sexually at-risk female students selected by social dimension. The research instruments included the application of self-efficacy theory and life skill enhancement program via online network consultation and the confidence in sexual relation avoidance and pregnancy prevention questionnaires. All instruments had content validity. The reliability of the questionnaires had Cronbach’s alpha coefficients of 0.91 and .93, respectively. Data were analyzed by statistics of percentage, mean, standard deviation and paired t-test.
Findings: 1) Mean confidence in sexual abstinence and pregnancy prevention among teenage female students after participating in the program was higher than before participating in the program at the level of statistical significance of .01.
2) There were no pregnancies among the sexually at-risk student group 10 months after participating in the program.
Conclusion: The application of the program is beneficial for pregnancy prevention among female adolescents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles