วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม   โดยมีหมายเลข ISSN  ดังนี้         

         ISSN 0859-6808 (Print)    -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561

         ISSN 2651-0936 (Online)   -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ  สิงหาคม - ตุลาคม 2561 )  -  ปัจจุบัน