วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ยศทวี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2564 )  เป็นต้นไป