วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล 

 ASEAN Citation Index (ACI)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561