Announcements

 

 

เปลี่ยนชื่อวารสาร

2022-12-23

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science Research)  ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ) เป็นต้นไป 

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

2021-02-10

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ยศทวี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2564 )  เป็นต้นไป

ผลการประเมิน

2020-01-14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่ 2563 - 2567 

Congratulations

2018-11-12

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล 

 ASEAN Citation Index (ACI)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  

แจ้งหมายเลข ISSN

2018-09-17

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม   โดยมีหมายเลข ISSN  ดังนี้         

         ISSN 0859-6808 (Print)    -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561

         ISSN 2651-0936 (Online)   -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ  สิงหาคม - ตุลาคม 2561 )  -  ปัจจุบัน

คู่มือใช้งานระบบ ThaiJo

2018-08-20

สำหรับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่สนใจเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สามารถศึกษาการใช้งานระบบ ThaiJo ได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/thaijo    ในหัวข้อ ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author) 

แจ้งการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์

2018-08-17

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 ) เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร   https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

แจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ

2018-08-17

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป