การพัฒนาแนวปฏิบัติ การป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจน ในทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้แต่ง

  • พันใย หลักคำ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย

คำสำคัญ:

แนวปฏิบัติ, การป้องกันการเกิดภาวะขาดออกชิเจนในทารกแรกเกิด, การพัฒนาแนวปฏิบัติ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกชิเจนในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

รูปแบบการวิจัย: การวิจัยและพัฒนา (Research and Development Research)

วัสดุและวิธีการศึกษา: กลุ่มเป้าหมายเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้คลอดและทารกแรกเกิด จำนวน 8 คน โดยพยาบาลเป็นผู้ใช้แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดกับผู้คลอดและทารกแรกเกิด จำนวน 70 ราย ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2562  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  สำหรับพยาบาลห้องคลอด โดยใช้กรอบแนวคิดของไอโอวาโมเดล 5 ขั้นตอน คือ 1) พิจารณาปัญหาทางคลินิก 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 3) สืบค้นและทบทวนวรรณกรรม 4) ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง 5) ดำเนินการพัฒนาและประเมินผล  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  แบบประเมินการปฏิบัติงานประจำวันมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha) เท่ากับ 0.89 และแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ

ผลการวิจัย: จากการนำรูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด จำนวน 70 ราย  การปฏิบัติตามรูปแบบการป้องกัน 93.3% และอัตราการเกิดภาวะการขาดออกซิเจนแรกคลอดเท่ากับ 14.3 ต่อพันการเกิดมีชีพ และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติต่อรูปแบบการป้องกันการเกิดภาวะขาดอกซิเจนในทารกแรกเกิด  อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก

สรุปและข้อเสนอแนะ: จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแนวปฏิบัติเพื่อการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  ส่งผลให้การป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดได้ดี และไม่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น จึงควรนำแนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดไปใช้อย่างต่อเนื่อง และนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอื่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ. รายงานการคลอดและการป่วยและตายของมารดาและทารก ก.2. ร้อยเอ็ด: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด; 2561.

โรงพยาบาลเกษตรวิสัย. ห้องคลอด. รายงานการคลอดและการป่วยและตายของมารดาและทารก ก.2. ร้อยเอ็ด: โรงพยาบาล; 2561.

ฉวีวรรณ ธงชัย. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines Development). วารสารสภาการพยาบาล. 2548;20(2):63-76.

ฟองคำ ดิลกสกุลชัย. การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์:หลักการและวิธีปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2549.

Stetler CB. Updating the Stetler Model of Research Utilization to Facilitate Evidenc Based practice. Nursing Outlook. 2001;49(6): 272-79.

Rosswurm MA, Larrabee JH. A model for change to evidence –based practice. Journal of Nursing Scholarship. 1999;31(4):317-22.

Soukup SM. The center for advanced nursing practice evidence-based practice model. Nursing Clinics of North America, 2000;35(2):301-9.

กองทิพย์ ปินะกาโน. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำที่มารับบริการที่งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลปทุมรัตต์. [วิทยานิพนธ์]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2553.

พวงเพชร ชูจอหอ. พัฒนาระบบการป้องกันการเกิดภาวะ Birth Asphyxia. กาฬสินธุ์: ห้องคลอดโรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์; 2551.

สมบุญ ธนบดีวิวัฒน์. การพัฒนาคุณภาพบริการงานห้องคลอด. [วิทยานิพนธ์]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2549.

เพชรรัตน์ สิงห์ช่างน้อย, วัลยา คุโรปกรณ์พงษ์. เทคนิคการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล. สงขลา: อัลลายด์เพรส; 2536.

วรรณวรา ไหลวารินทร์. การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา. วารสารกองการพยาบาล. 2557;41(3):43-62.

รจนา โมราราช. การพัฒนาแนวปฏิบัติการเยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูติกรรมโรงพยาบาลสกลนคร. [วิทยานิพนธ์]. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2556.

National Health and Medical Research Council [NHMRC]. A guide to the development. Implementation and evaluation of clinical practice guidelines. [Internet]. 1998 [cited 2019 Sep 2]; Available from: http://www.health.gov.au/nhmrc/publication

นิตยา ใสศรี. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกาหนดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต. [วิทยานิพนธ์]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2557.

มนตรี ภูริปัญญวานิช. การพัฒนาคุณภาพงานบริการเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลเสนา. วารสารวิจัยและวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2550;22(2):75-81.

เปรมยุดา ศรีสุข. การพัฒนาระบบบริการผ่าตัดคลอดเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด. บุรีรัมย์: งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลละหานทราย; 2558.

วาณี ศรีภักดิ์. การพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้รับบริการคลอดและทารกแรกเกิดเพื่อลดภาวะ Birth Asphyxia. ศรีสะเกษ: โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ; 2557.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-01 — Updated on 2022-03-15

Versions