Contact

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ
ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
273 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Principal Contact

พิทักษ์พงศ์ พายุหะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
Phone ุ66 4351 1754 ext 114

Support Contact

เสฐียรพงษ์ ศิวินา, จุไรรัตน์ กลางคาร
Phone ุ66 4351 1754 ext 114