Contact

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพ
ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
273 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

Principal Contact

นิสิต บุญอะรัญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
Phone ุ66 4351 1754 ext 121

Support Contact

เสฐียรพงษ์ ศิวินา, เดือนเพ็ญ แก้วประสาร
Phone ุ66 4351 1754 ext 121