Announcements

เนื่องจากวารสารอยู่ระหว่างการปรับปรุงกำหนดออนไลน์ ให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน ดังนั้นวารสารจึงได้ขยายเวลาวารสารออนไลน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565 เพื่อให้ครอบคลุมวารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2565